Katalog informacij javnega značaja

 • Osnovni podatki o katalogu >>>
 • Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga >>>
 • Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja >>>
 • Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja >>>

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana

e-pošta: pr@ef.uni-lj.si

tel: 01/ 5892 402,
faks: 01/ 5892 698,
spletna stran: >>>
Datum prve objave kataloga: februar 2006
Datum zadnje spremembe: junij 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: >>>

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Kratek opis delovnega področja zavoda:

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju fakulteta), katere ustanovitelj je Republika Slovenija, je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni visokošolski zavod s pooblastili v pravnem prometu, ki jih izvršuje v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in Statutom Univerze v Ljubljani

Fakulteta je v skladu z določbami Statuta Univerze v Ljubljani in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani redna članica Univerze v Ljubljani.

Fakulteta je bila ustanovljena z vladnim odlokom dne 8. 3. 1946 z nazivom Gospodarska fakulteta v Ljubljani. Z Zakonom o Univerzi z dne 5. 7. 1957 je bila Gospodarska fakulteta preimenovana v Ekonomsko fakulteto v Ljubljani.

Fakulteta izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program znanstvenoraziskovalnega dela, za katera zagotavlja sredstva država, ter opravlja druge dejavnosti, določene s statutom Univerze v Ljubljani, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in Zakonom o visokem šolstvu (glej Pravila Ekonomske fakultete, 2.d).

2.b Organigram zavoda in seznam vseh notranjih organizacijskih enot


2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
tel. 01 5892-402
pr@ef.uni-lj.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Splošno:

Študijske zadeve:

Raziskovalno področje:

Državni predpisi

 • Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Odlok o preoblikovanju UL
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih - prvi del
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Kolektivna pogodba za negospodarstvo
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Predpisi EU

Izobraževanje

Sklep, št. 2/00, Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih EU na področjih usposabljanja in izobraževanja

Sklep, št. UE-SI 959/99, Pridružitvenega sveta EU z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih EU na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja.

Program "Socrates"

Sklep, št. 3/2001, Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006

Šesti okvirni program

Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik visokošolskega študija
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • Volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (habilitacije), habilitacijska področja članic UL

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Zakon o visokem šolstvu (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, člena 81. in 81.a)
 • Seznam dodiplomskih in podiplomskih diplomantov
 • Seznam prejemnikov nagrad in nazivov UL
 • Seznam vpisanih študentov za tekoče študijsko leto
 • Seznam zaposlenih
 • Seznam Alumni članov
 • Seznam študentov s posebnim statusom

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Seznam zbirk
 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja UL (v pripravi)

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega oziroma seznam posameznih dokumentov

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno ustvarjen seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Na vrh strani