EF SEB LU logo

izr. prof. dr. Barbara Mörec

 • Katedra za računovodstvo in revizijo (redna članica)
 • Katedra za denar in finance (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • petek ob 11.00 v Online
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
Kratek življenjepis
Dr. Barbara Mörec je preizkušena ra?unovodkinja in docentka s podro?ja ra?unovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. S podro?ja ra?unovodenja v zavarovalnicah je leta 2008 doktorirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, izpopolnjevala pa se je tudi na Michigan State University in Wirtschaftsuniversität Wien. V letu 2014 je kot gostujo?a raziskovalka obiskala Harvard University. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na zunanje ra?unovodsko in dav?no poro?anje, ter aktivno sodeluje na doma?ih in tujih strokovnih posvetih in konferencah, ki obravnavajo problematiko ra?unovodskega poro?anja. Na Ekonomski fakulteti je nosilka dodiplomskih in podiplomskih predmetov Ra?unovodstvo finan?nih inštitucij, Finan?no ra?unovodstvo ter Temelji finan?nega in poslovodnega ra?unovodstva. S Slovenskim inštitutom za revizijo sodeluje tudi pri izobraževanju za pridobitev naziva revizor. Je ?lanica strokovnega sveta pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, ter ?lanica izpitnega odbora pri Slovenskem zavarovalnem združenju.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • MÖREC, Barbara, VALENTINČIČ, Aljoša. Vrednotenje gospodarskih kategorij v pogojih gospodarske krize = Valuation of economic categories in the conditions of economic crisis. V: TURK, Ivan (ur.). Zbornik. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2010, str. 33-48. [COBISS.SI-ID 19287270]

 • (Objavljeni znanstveni članki)
 • MÖREC, Barbara. Mednarodni standardi računovodskega poročanja - ravčunovodsko evidentiranje finančnih inštrumentov po novem. V: 17. dnevi slovenskega zavarovalništva, Portorož, 3. in 4. junij 2010. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje: = Slovenian Insurance Association, 2010, str. 291-300. [COBISS.SI-ID 19354342]

 • (Objavljeni prispevki na konferenci)
 • CIRMAN, Andreja, DMITROVIĆ, Tanja, KOSTEVC, Črt, MÖREC, Barbara, VALENTINČIČ, Aljoša, ZORIĆ, Jelena. Obstoj in uporaba tržne moči Mercatorja s poudarkom na nabavnih trgih : razvojni projekt : zaključno poročilo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2009. 106 str. [COBISS.SI-ID 19020262]

 • (Monografska publikacija)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani