EF SEB LU logo

izr. prof. dr. Jože Rovan

 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (redni član)
 •  
 •  
 •  
 • Skype: joze.rovan 
 • Govorilne ure
 • v tem semestru imam govorilne ure po dogovoru
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 • Prosim pišite mi na joze.rovan@ef.uni-lj.si, za govorilne ure se v tem semestru individualno dogovarjamo.
Kratek življenjepis
Rodil sem se v Ljubljani v družini pravnikov in univerzitetnih u?iteljev. Po kon?ani osemletki sem nadaljeval šolanje na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani, nato pa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer sem diplomiral leta 1978. Med študijem sem tri leta opravljal delo demonstratorja pri predmetu Statisti?ne metode.Po krajši zaposlitvi na Zavodu Republike Slovenije za statistiko in po služenju vojaškega roka sem se marca 1979 zaposlil kot asistent za podro?je statistike na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer sem vodil vaje pri predmetih Statistika 2 in Statistika 3. Moja mentorja sta bila prof. dr. Marjan Blejec in prof. dr. Blaženka Košmelj. Leta 1980 sem se vpisal na podiplomski študij Statisti?ka analiza u ekonomiji na Ekonomski fakulteti v Beogradu, kjer sem leta 1987 tudi obranil magistrsko delo z naslovom "Posmatranje multivarijacionog karaktera ekonomskih veli?ina metodom glavnih komponenata i faktorskom analizom" (mentor prof. dr. Milena Jovi?i?). Dobil sem naziv magister statisti?nih znanosti.Leta 1989 sem se 11 mesecev strokovno izpopolnjeval na School of Business, Indiana University, v Bloomingtonu v ZDA. Delal sem kot Visiting Lecturer v katedri Decision Sciences. Leta 1991 sem obranil doktorsko delo z naslovom "Andrewsove krivulje v koresponden?ni analizi" na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (mentor prof. dr. Anuška Ferligoj). Dobil sem naziv doktor informacijsko-upravljalskih znanosti. Leta 1991 sem pri?el predavati predmete Statistika 2 in Statistika 3 na dodiplomskem študiju, v naslednjih letih pa še ve? statisti?nih predmetov na podiplomskem študiju (Statisti?ne metode za managerje, Statisti?ne metode za revizorje, Seminar Uporaba podatkovnih osnov in statisti?nih metod za analizo zunanje trgovine, Multivariatna analiza, Multivariate Analysis for Business Decisions, Analiti?ne metode v turizmu, Metode in tehnike raziskovalnega dela). Na interdisciplinarnem doktorskem programu Statistika UL sem nosilec predmeta Analiza kategorialnih podatkov. Za omenjene predmete sem napisal u?benike in druga u?na gradiva.Leta 1992 sem bil izvoljen v naziv docenta, leta 2000, 2005 in 2010 pa v naziv izrednega profesorja za podro?je statistike.Pretežni del mojega raziskovalnega dela je namenjen podro?ju multivariatne analize in v njenem okviru še posebej koresponden?ni analizi in konstrukciji sestavljenih kazalcev. Svoje raziskovalno delo sem predstavil v znanstvenih ?lankih in monografijah.Strokovno sem aktiven v razli?nih vlogah v Statisti?nem društvu Slovenije, kot ?lan uredniškega odbora revije Metodološki zvezki, kot ?lan strokovne komisije Nacionalne raziskave branosti, kot ?lan programskega odbora mednarodne konferenca Applied Statistics, kot ?lan skupine strokovnjakov za ovrednotenje pohodniške poti Vie Alpine itd.Na Ekonomski fakulteti sem bil med drugim v letih 1997 do 2001 dva mandata predstojnik Katedre za statistiko, od leta 1990 pa sem bil najprej koordinator za informatiko in didakti?na opremo, po organizacijski lo?itvi obeh podro?ij pa sem do leta 2014 opravljal delo koordinatorja za didakti?no opremo. Ve? mandatov sem bil tudi ?lan senata Ekonomske fakultete.Že preko 40 let prostovoljno delam v organih Planinske zveze Slovenije, kot pohodniški in kolesarski vodnik, inštruktor, vodja akcij nadelave planinskih poti, urednik planinskih kart itd. Od leta 2018 sem Predsednik Planinske zveze Slovenije.
Izbrana raziskovalna in svetovalna dejavnost
 • Jože Rovan
  Visualizing solutions in more than two dimensions
 • M. Greenacre and J. Blasius (urednika), Correspondence Analysis in the Social Sciences. London : Academic Press, 1994, ISBN 0-12-104570-6. 370 str., avtorski prispevek na straneh 210 – 229 (del monografije)
 • Jože Rovan
  Composite indicators
 • Lovric Miodrag (ur.). International Encyclopedia of Statistical Science, Springer, 2010, 3 str., ISBN: 978-3-642-04897-5 (geslo v enciklopediji)
 • CZIRÁKY, Dario, SAMBT, Jože, ROVAN, Jože, PULJIZ, Jakša
  Regional development assessment : a structural equation approach
 • Eur. J. oper. res.. [Print ed.], Oct. 2006, vol. 174, iss. 1, str. 427-442. [COBISS.SI-ID 16921830] ISSN 0377-2217 (znanstveni članek)
 • ROVAN, Jože, MALEŠIČ, Kaja, BREGAR, Lea
  Well-being of the municipalities in Slovenia = Blaginja občin v Sloveniji
 • Geod. vestn., mar. 2009, letn. 53, št. 1, str. 92-113, ilustr. [COBISS.SI-ID 18413542] ISSN 0351-0271 (znanstveni članek)
 • Bibliografija COBISS
Pedagoška dejavnost
Na vrh strani