Podiplomsko izobraževanje: Pogosto zastavljena vprašanja - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Splošna vprašanja


Kateri programi so razpisani za redni študij in kateri za izredni študij in koliko vpisnih mest je na voljo za posamezen program?

Razpis za vpis v študijsko leto 2022/2023 si lahko ogledate tukaj.


Kdo se lahko vpiše na redni drugostopenjski magistrski program?

V začetni letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje tako na redni kot na izredni študij se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program prve stopnje
  • visokošolski strokovni študijski program po starem programu (npr. VPŠ)
  • Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od a) in b) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Čas, ki je minil od dneva diplomiranja na programu pod točko a) ali b) za vpis ni pomemben, torej lahko kandidirajo tudi tisti diplomanti, ki so svoj študij zaključili že pred leti.


Kako je z diferencialnimi izpiti za vpis na drugostopenjski magistrski program, kdo jih mora opraviti, kdaj in kateri so?

Diferencialna izpita za vpis na drugostopenjski magistrski program (redni ali izredni) morajo opraviti tisti diplomanti, ki so prvostopenjski študij končali na nesorodnih strokovnih področjih. (Seznam sorodnih področij je na voljo tukaj.) Zanje velja, da morajo pred vpisom opraviti dva diferencialna izpita, in sicer MIKROEKONOMIJA 1 in UVOD V POSLOVANJE (za program Kvantitativne finance in aktuarstvo MIKROEKONOMIJA 1 in MATEMATIKA ZA POSLOVNE IN EKONOMSKE VEDE, za magistrski program Management v športu pa UVOD V POSLOVANJE in OSNOVE GIBANJA V ŠPORTU). Izjema je magistrski študijski program POSLOVODENJE IN ORGANIZACIJA na katerega se brez diferencialnih izpitov lahko vpišejo študenti ne glede na področje iz katerega prihajajo.


Kaj je s študenti iz dodiplomskih programov sistema 4+1 (npr. FDV), ki so iz sorodnih področij?

Diplomantom sorodnih strokovnih področij visokošolskih zavodov s štiriletno prvo stopnjo študija se ob vpisu na drugostopenjske magistrske študijske programe Ekonomske fakultete na podlagi 240 ECTS doseženih na prvi stopnji, priznata 2 splošna izbirna predmeta programa. Sicer program opravijo v celoti (oba letnika).


Kakšna so merila – kriteriji ob omejitvi vpisa za redne drugostopenjske magistrske programe?

Skladno z 41. členom Zakona o visokem šolstvu in akreditiranih študijskih programov, bodo v primeru omejitve vpisa kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (70 %) in oceno izpita predmeta tipa 2 in predmeta tipa 3 na prvostopenjskem študijskem programu Ekonomske fakultete oziroma temeljnega in smernega predmeta za diplomante VPŠ (30 %). Tabelo z navedenimi predmeti za posamezen program in formulo izračuna si lahko ogledate tukaj.

Omejitve vpisa v prvem prijavnem roku za redni študij v zadnjih petih letih


Kako je s statusom študenta na drugostopenjskem magistrskem študijskem programu?

Vpisani študenti bodo dobili potrdilo o vpisu za študijsko leto, iz katerega bo razvidno, da so vpisani na redni oziroma izredni drugostopenjski magistrski študij Ekonomske fakultete. Pravice in ugodnosti, ki jih nudijo posamezne institucije bodo lahko uveljavljali študenti, ki izpolnjujejo njihove pogoje. Študenti dobijo tudi študentsko izkaznico.


Kaj bo s študenti, ki zaradi omejitve števila prostih mest ne bodo sprejeti na magistrski program na katerega so se prijavili?

Študente bomo pisno obvestili o neuvrstitvi na prijavljen program in jih pozvali, da oddajo prijavo v drugem oz. tretjem prijavnem roku.


Kako je z diferencialnimi izpiti? Jih je obvezno opraviti pred vpisom? Ali so plačljivi? Se izvajajo v slovenskem ali angleškem jeziku?

Diferencialni izpiti so za diplomante, ki so dodiplomski študij zaključili na nesorodnih strokovnih področjih, predpogoj za vpis in jih je potrebno opraviti pred vpisom. Vpis brez opravljenih diferencialnih izpitov ni mogoč.

Diferencialni izpiti so plačljivi. Cena posameznega diferencialnega izpita za vpis na magistrski študij v študijskem letu 2022/23 znaša 150,00 EUR in vključuje on line izvedbo predmeta z izpitom (3 pristopi).

Diferencialni izpiti se izvajajo v slovenščini (urnik – SLO) in v angleščini (urnik – ANG).


Kako je z možnostjo double degree izmenjave?

Double degree študij ali program dvojnih diplom je možen na magistrskih študijskih programih: Bančni in finančni management, Denar in finance, Ekonomija, Kvantitativne finance in aktuarstvo, Poslovna informatika, Poslovodenje in organizacija – IMB.


Kako je z možnostjo študijske izmenjave?

Študenti se na izmenjave prijavijo v prvem letniku v prvem semestru. Lahko se prijavijo na Erasmus+ izmenjave v državah Evropske unije ali pa na bilateralno izmenjavo izven EU. Seznam vseh naših partnerskih šol najdete na povezavi.


Ali so za mednarodne študente na voljo štipendije?

Ekonomska fakulteta ne zagotavlja štipendij za mednarodne študente. Priporočamo, da možnosti glede štipendije preverite na CMEPIUS-u (več informacij je na njihovi spletni strani https://www.cmepius.si/) ali pa na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS (več informacij je na njihovi spletni strani https://www.srips-rs.si/).


Ali je udeležba na predavanjih, seminarjih in vajah za redne študente obvezna?

Udeležba na predavanjih načeloma ni obvezna, je pa vsekakor priporočljiva. Od rednih študentov se pričakuje sprotno delo in aktivno sodelovanje, saj študenti na ta način veliko prispevajo in na drugi strani tudi veliko pridobijo.


Ali je možno poleg rednega študija tudi delati?

To je možno v primeru fleksibilnega delavnika, če lahko študent ob delu izpolnjuje tudi študijske obveznosti. Na rednem študiju delo ne more biti izgovor za neopravljene sprotne obveznosti (npr. seminarske naloge), saj je študij osnovna obveznost rednega študenta.


Ali se seminarji in vaje izvajajo v skupinah?

Predmeti programa se običajno izvajajo v eni ali dveh skupinah, skupni predmeti poslovnih programov pa se izvajajo v več manjših skupinah s približno 40 do 50 študentov.


Na kakšen način poteka izredni študij, kako pogosto so predavanja?

Izredni študij poteka po posebnem razporedu tako, da se predmeti praviloma izvajajo zaporedno (lahko pa tudi vzporedno dva predmeta). Pedagoški proces posameznega predmeta se izvede kot celota in se zaključi s preverjanjem znanja. Na izrednem študiju se pedagoški proces izvaja v popoldanskem času in občasno tudi ob sobotah, v okviru razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete. Ta način študija predvideva več samostojnega dela študenta.


Koliko znaša šolnina izrednega študija in na kakšen način jo je možno plačati?

V študijskem letu 2022/23 bo šolnina enega letnika znašala 3.350,00 EUR. Plačati jo je možno na enega od načinov:

  • Plačilo v enkratnem znesku pred vpisom, pri čemer se prizna popust.
  • Plačilo s plačilno kartico Diners (plačilo do 24 obrokov).
  • Plačilo v 3 obrokih (55 % pred vpisom, 30 % do konca februarja, 15 % do konca aprila).


Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Na vrh strani