Poslovni svet in študij

Intenzivno vključevanje podjetij v študijski proces na Ekonomski fakulteti uresničujemo že vrsto let. Zavedamo se, da je uporabno znanje izjemnega pomena za razvoj kakovostnih diplomantov. Skupaj z mnogimi podjetji nam to uspeva na različne načine.

Gostovanje predavateljev iz podjetij oziroma inštitucij

Gostovanje predavateljev
V preteklih štirih letih je na Ekonomski fakulteti predavalo 945 gostov iz prakse.

Gostje na predavanjih predstavijo svoja podjetja, svoje delo in izzive s katerimi se soočajo. Tako študentom približajo podjetja v katerih delujejo in se predstavijo kot zanimivi bodoči delodajalci. Hkrati študentom omogočajo lažje razumevanje študijske snovi in znanj, ki jih delodajalci pri diplomantih želijo. Profesorji spodbujajo dialog z gostom iz prakse ter študenti in s tem omogočajo učinkovit prenos znanja. Ta pa ni le enostranski. Obstaja kar nekaj primerov, ko so podjetniki ali managerji navdušeni odšli s predavanja in premlevali kakšno dobro idejo ali možno rešitev problema, ki se jim je utrnila med pogovorom z našimi študenti.

Razpisana diplomska in magistrska dela

Razpisana diplomska dela

Podjetja, predlagajte teme del — razpisane teme so vedno privlačne in prinesejo odličen rezultat.

Spoznavanje študenta s poslovno prakso lahko poteka najprej z izdelavo seminarskih nalog, nato pa še diplomskega in magistrskega dela. Prednosti so deležni vsi sodelujoči — podjetje, ki pridobi znanje, kreativnost, izvirnost in neobremenjenost študenta ter kakovosten izdelek pod strokovnim vodstvom pedagoga mentorja, študent, ki se mu nudi možnost vpogleda v resnični poslovni svet ter uporabo znanja in spretnosti na praktičnem primeru. Tako podjetja in ustanove kot pedagoške delavce vabimo, da se odločijo za tovrstno obliko sodelovanja s študenti Ekonomske fakultete.

Poslovni in študijski primeri

Študijski primeri

Spodbujamo razvoj projektov in študijskih primerov.

Študenti, ki večinoma neobremenjeno in predvsem na drugačen način zaznavajo poslovne izzive, so že dokazali, da jih tovrstno delo zanima. Čeprav je mnogo bolj obsežno in zahtevno kot sedenje v šolskih klopeh, predstavlja dinamičen izziv, predvsem pa privlačno soočanje s pravo poslovno prakso in predstavniki podjetij v obliki pogovorov, raziskav ter predstavitev. Praktično razumevanje vsebin in znanja, ki ga pridobijo na predavanjih, vajah in seminarjih, ni vedno enostavno, zato so tovrstna sodelovanja zanimiva tako za študente, pedagoge, kot za vas — podjetja.

Rezultati te oblike sodelovanja kažejo, da je vse večje zanimanje tudi na strani podjetij. Tovrstna oblika sodelovanja je namreč lahko zelo dobra osnova poslovnega odločanja. Tista podjetja, ki so sprejela tovrsten izziv, so bila velikokrat navdušena. Tudi sama oblikujejo in nam posredujejo ideje za nove projekte, študijske primere, diplomska in magistrska dela. Predvsem je pomembno, da si takšne oblike sodelovanja želijo in da v podjetju tudi poskrbijo za ustrezne sodelavce — mentorje, ki skrbijo za nemoten potek takšnih projektov.

Konference

Konference

Učinkovito sodelovanje med fakultetami in poslovnim svetom omogoča prenos znanj iz študentskih klopi v poslovno prakso in obratno. Gre za stik med najboljšimi iz poslovnega sveta ter Ekonomsko fakulteto. Predstavniki iz gospodarstva največkrat sodelujejo kot predavatelji ali sodelujoči na okroglih mizah. Poslovni partnerji se predstavijo z različnimi oblikami sponzorstva.

Organizacija obiskov in ekskurzij v podjetja oziroma institucije

Organizacija obiskov v podjetja

Na Ekonomski fakulteti vse bolj ugotavljamo, da so obiski v podjetjih in ekskurzije ne le zanimiva oblika spoznavanja poslovne prakse, temveč tudi kreativna pot do informacij o zaposlitvi, potrebnih znanjih, idejah o projektih, diplomskih in magistrskih nalogah.

Z željo približati poslovno prakso študentom že nekaj let sofinanciramo organizacijo obiskov in ekskurzij študentov (doma in v tujini) v okviru študijskih predmetov. Pri organizaciji nekaterih nam pomaga Študentski svet Ekonomske fakultete.

Podjetja in ustanove vabimo, da se odločijo za tovrstno obliko sodelovanja s študenti Ekonomske fakultete.

Na vrh strani