EF SEB LU logo

Za medije

SPOROČILO ZA JAVNOST

Skupaj ustvarjamo najboljše zgodbe: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani ponovno EQUIS akreditirana


Ljubljana, 12. Oktober 2015; Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je prejela podaljšanje prestižne mednarodne akreditacije EQUIS (the European Quality Improvement System). Certifikat kakovosti, ki fakulteto uvršča med najboljše in najkakovostnejše poslovne šole v svetovnem merilu, podeljuje Evropsko združenje poslovnih šol – EFMD (European Foundation for Management Development).

EQUIS akreditacija temelji na zavezanosti k doseganju visoke kakovosti in nenehnemu napredku v poslovnem izobraževanju. Akreditacijo opredeljujejo zahtevni in vseobsegajoči akreditacijski kriteriji s področij, ki vključujejo vodenje institucije in ustvarjanje učnega okolja, študijske programe in poučevanja, skrb za razvoj študentov, akademskega in strokovnega osebja, raziskovanje z upoštevanjem visokih standardov raziskovalcev, izobraževanje za vodstvene kadre, internacionalizacijo, družbeno odgovornost ter sodelovanje s poslovnim svetom.

Presojevalci, ugledni dekani in profesorji priznanih mednarodnih šol so v mesecu juliju presojali doseganje standardov kakovosti fakultete. V času svojega obiska so opravili razgovore s preko 120 deležniki Ekonomske fakultete, predstavniki vodstva fakultete in Univerze, akademskega in strokovnega osebja, študenti, predstavniki gospodarstva ter člani Alumni kluba.
V svojem poročilu so presojevalci zapisali, da je fakulteta v zadnjih treh letih naredila velik napredek in da z delom dokazuje najvišjo kakovost svojega delovanja.

Podaljšanje EQUIS akreditacije je priznanje odličnosti Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ne bi bila možna brez njene vpetosti v poslovno okolje in obojestranskega sodelovanje z vsemi njenimi partnerji.

Člani akademske skupnosti Ekonomske fakultete se zahvaljujemo vsem, ki verjamejo v našo skupno zgodbo in vrednote, ki jih delimo. Te nas v iskanju in posredovanju znanja vodijo navzgor in naprej.

SPOROČILO ZA JAVNOST

Objava podatkov o izplačevanju honorarjev preko avtorskih in podjemnih pogodb v nadgrajeni aplikaciji Supervizor


Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani izplačuje podjemne in avtorske pogodbe svojim zaposlenim za dela, opravljena v okviru projektov in dejavnosti, s katerimi pridobivamo finančne vire na trgu. Pridobivanje tržnih projektov je za nas nujnost, saj z njimi izpolnjujemo zaveze mednarodnih kakovostnih standardov, ki zahtevajo, da skrbimo za prenos znanja med akademsko sfero in gospodarstvom ter širšim družbenim okoljem. Hkrati s tržnimi viri že desetletja pridobivamo nujno potrebne vire za razvoj in financiranje kakovosti, ki je z javnimi viri – na to opozarjamo že leta - žal ne moremo zagotavljati.

Posebej poudarjamo, da vsa opravljena dela preko avtorskih in podjemnih pogodb zajemajo dela, ki se opravljajo izven pogodbe o zaposlitvi. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani ima jasno opredeljene obveznosti in zadolžitve učiteljev v pedagoškem in raziskovalnem delu, ki se sprotno evidentirajo.

Na Ekonomski fakulteti si bomo še naprej prizadevali za pridobivanje tržnih projektov, saj je v dani ureditvi financiranja visokega šolstva, to edini način za pridobivanje sredstev s katerimi financiramo kakovost in razvoj. Rezultati svetovalne dejavnosti, ki jo opravljamo, so razvidni iz COBISS-a.s

SPOROČILO ZA JAVNOST

Posredovanje elektronskih kopij osebnih podatkov, avtorskih in podjemnih pogodb, ki jih je EF sklenila z zaposlenimi


Na podlagi zahteve nekaterih novinarjev, naj Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani posreduje osebne podatke in elektronske kopije vseh avtorskih in podjemnih pogodb, ki jih je fakulteta sklenila z nekaterimi svojimi zaposlenimi, ki so dela opravljali zunaj pogodb o zaposlitvi in zunaj javnih virov, Ekonomska fakulteta posreduje naslednje sporočilo za javnost:

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani zaradi varstva osebnih podatkov po tretjem odstavku 6. člena ZDIJZ ne more razkriti vsebine avtorskih in podjemnih pogodb, saj bi s tem nezakonito posegla v ustavno varovano pravico do varstva osebnih podatkov (38. člen Ustave) pogodbenikov, s katerimi je Ekonomska fakulteta sklepala avtorske in podjemne pogodbe. Avtorske in podjemne pogodbe, ki jih zahtevate, so namreč sklenjene za plačevanje opravljenega dela zunaj pogodb o zaposlitvi in zanje fakulteta ni porabljala javnih virov. Zaposleni pedagoški delavci Ekonomske fakultete dela niso opravljali v vlogi nalog javnega uslužbenca, saj so te naloge jasno določene v pogodbi o zaposlitvi.

ZDIJZ v tretjem odstavku 6. člena določa, da osebni podatki predstavljajo izjemo od dostopa do zahtevanih informacij. Podatki o konkretnih avtorskih in podjemnih pogodbah, tudi zgolj ime in priimek, predstavljajo osebni podatek po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Po ZVOP-1 je je osebni podatek namreč katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. ZDIJZ določa, da se dostop do informacij, s katerimi bi posegli v osebne podatke dovoli zgolj takrat, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca. Ker v konkretnem primeru ne gre za podatke o porabi javnih virov ali podatke povezane z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca, Ekonomska fakulteta zaprošenih podatkov zaradi ustavno varovanega varstva osebnih podatkov, ne sme posredovati.

Dodatno ugotavljamo, da osebe, za katere Supervizor razkriva podatke, ne morejo preveriti, za katera nakazila gre, saj se mešata bruto in neto načelo, poleg tega pa je bila metodologija nakazil na osebne račune v dvanajstletnem obdobju različna. Pri tem naša davčna ureditev od fizičnih oseb terja hrambo dokumentov, ki vplivajo na davčne obveznosti, za obdobje 5 let.

Cenik posredovanja informacij javnega značaja

Video o Ekonomski Fakulteti[+introtext+]
Na vrh strani