Študentski svet Ekonomske fakultete

Študentski svet Ekonomske fakultete obravnava in daje pristojnim organom univerze mnenje o statutu univerze in o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet Univerze v Ljubljani pa oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja in voli člane organov in njihovih delovnih teles iz vrst študentov. Skratka Študentski svet predstavlja vezni člen med Ekonomsko fakulteto , Univerzo v Ljubljani in študenti. Preko njega študentje sodelujejo v organih fakultete oziroma univerze in podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe.

Glavna funkcija Študentskega sveta je študijska problematika in reševanje težav študentov v okviru študijskega procesa.

Pomembnejše naloge Študentskega sveta so:

 • spodbude dekanu k primernemu ukrepanju, ko so znani rezultati študentske ankete;
 • podajanje mnenj o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih profesorjev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive. Mnenje študentov ni obvezujoče, se pa ob dobrih argumentih mnogokrat upošteva;
 • reševanje problemov študentov v zvezi s študijskim procesom;
 • sofinanciranje izdaje internih študentskih publikacij, zbornikov;
 • sodelovanje na vseh prireditvah EF: informativni dan, vpis na EF, brucovanje, podelitev diplom;
 • sodelovanje s Študentsko organizacijo Ekonomske fakultete;
 • sodelovanje z ostalimi društvi na fakulteti;
 • organiziranje brucovanj, okroglih miz, akademskih večerov;
 • uvajalno tutorstvo kot pomoč novim študentom.

Mnenje študentov enakovredno z ostalimi

Študentsko mnenje o pedagoškem delu profesorjev in asistentov znatno pridobiva na veljavi. Ponosni smo, da če Študentski svet poda negativno mnenje o delu posameznega profesorja oziroma asistenta se postopek za njegovo izvolitev ustavi, prav tako kot če poda negativno mnenje kdo od drugih ocenjevalcev oz. če profesor ne izpolnjuje meril za izvolitev. Kar pomeni, da je mnenje študentov enakovredno ostalim.

Organiziranost in volitve

Študentski svet je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani in s Poslovnikom Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Na ravni Ekonomske fakultete je določen s pravili o organizaciji in delovanju Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in v kratkem tudi s Poslovnikom Ekonomske fakultete.

Volitve razpiše dekan na zahtevo rektorice Univerze v Ljubljani. Volitve članov Študentskega sveta potekajo drugi polni teden v novembru. Izvoljeni člani Študentskega sveta nato izvolijo predsednika, podpredsednika in tajnika ter predstavnike študentov v senatu, upravnem odboru, različnih komisijah ter akademskem zboru fakultete.

Seje študentskih svetov potekajo enkrat mesečno. Sodelovanje v Študentskem svetu na ravni posamezne fakultete je častno. V Študentski svet Univerze v Ljubljani so imenovani predsedniki študentskih svetov fakultet, akademij in visokih šol, tam kjer je več kot 1000 študentov pa pridejo v svet Univerze v Ljubljani tudi podpredsedniki. V senatu, komisijah in delovnih telesih pa lahko sodelujejo vsi študenti Univerze v Ljubljani.

Proračun Študentskega sveta je sestavljen iz dela sredstev, ki mu jih nameni Ekonomska fakulteta in dela sredstev, ki jih dobi s strani Univerze. Črpanje sredstev iz proračuna poteka na podlagi potrjenih sklepov Študentskega sveta Ekonomske fakultete.

Predstavniki Študentskega sveta

Študentje fakultete so na volitvah 20. novembra 2023 izvolili svoje predstavnike v Študentski svet fakultete za študijsko leto 2023-2024.

 • Predsednik: Matej Lino Pirc, podiplomski študent
 • Podpredsednica: Nataša Barišić, dodiplomska študentka
 • Din Bašić, dodiplomski študent
 • Matevž Cigan Bukovec, dodiplomski študent
 • Petra Dolenec, dodiplomska študentka
 • Kaja Ferjan, podiplomska študentka
 • Ana Klepec, dodiplomska študentka
 • Klara Lebeničnik, podiplomska študentka
 • Liza Marjanović, podiplomska študentka
 • Rok Petek, dodiplomski študent
 • Kristijan Popovski, dodiplomski študent
 • Anže Stopajnik, dodiplomski študent
 • Lovrenc Švegl, doktorski študent
 • Milica Vučić, dodiplomska študentka
 • Anej Zalar, dodiplomski študent

Dodatne informacije

Dodatne povezave

Na vrh strani