EF SEB LU logo

Delovni zvezki

V Delovnih zvezkih Ekonomske fakultete učitelji, notranji in zunanji sodelavci objavljajo tekoče rezultate svojih raziskovalnih aktivnosti. Namen Delovnih zvezkov je, da raziskovalni rezultati pridejo čimprej do strokovne javnosti, kar omogoča sprotno strokovno kritiko kolegov doma in po svetu.

Št.

ISBN

Avtor

Naslov

200978-961-240-321-8 (pdf)Črt Kostevc, Katja Zajc KejžarStability through value chains? Role of participation in production networks participation in export duration/
199978-961-240-287-7Janez Prašnikar, Polona Domadenik, Matjaž KomanSkrivnost državne lastnine v Sloveniji/
198978-961-240-154-2Bojan RadejMeso-Matrical Synthesis of the Incommensurable/Mezo-matrična sinteza neseštevljivega
197978-961-240-153-5Miro GradišarOne-dimensional cutting stock optimization: the case of a low ratio between stock and order lenghts/Optimizacija enodimenzionalnega razreza: primer nizkega razmerja med dolžinami na zalogi in v naročilu
196978-961-240-150-4Marko JakšičInventory Management with Advence Capacity Information/Uravnavanje zalog z informacijo o razpoložljivi zmogljivosti oskrbe
195978-961-240-124-5Massimo Flippini, Nevenka Hrovatin, Jelena ZorićCost Efficiency and Economies of Scale of Slovenian Water Distribution Utilities: An Application of Panel Data Stochastic Frontier Methods/Stroškovna učinkovitost in ekonomije obsega v slovenskih podjetjih za oskrbo s pitno vodo: uporaba metod stohastične meje za panelne podatke
194978-961-240-114-6Miroslav VerbičMemory and Asset Pricing Models with Heterogeneours Beliefs/Spomin in vrednotenje premoženja s heterogenimi prepričanji
193978-961-240-113-9Bojan RadejThe Four Capital Model, Matrix and Accounts/Model, matrika in računi štirih kapitalov
192978-961-240-105-4Arnoud W. A. Boot, Matej MarinčCompetition and entry in banking : implications for capital regulation /Konkurenca in vstop v bančni sektor: vpliv na kapitalsko regulacijo
191961-240-095-4Anže Burger, Črt KostevcRethinking Productivity Measurement in Case of Exporters/Merjenje produktivnosti v primeru izvoznikov
190961-240-090-3Aleš Groznik, Andrej KovačičProcess - Based Knowledge Management in E - Government/Managament znanja kot vzvod prehoda v e - upravo
189961-240-083-0Maja ZamanTransferpricing in Multinational Companies: Empirical Evidence in Medium - Sized and Large Slovene Parent Companies/Prenosne cene v multinacionalnem podjetju: Izsledki raziskave v srednjih in velikih slovenskih obvladujočih podjetjih
188961-240-082-2Marko Jakšič, Borut RusjanAnalysis of the Bullwhip Effect in Supply Chains Using the Transfer Function Method/Analiza učinka biča v dobavnih verigah z uporabo metodologije prenosne funkcije
187961-240-078-4Vlado Dimovski, Miha Škerlavaj, Rok Škrinjar, Jurij Jaklič, Mojca Indihar ŠtembergerOrganizational Learning Culture as the Link between Business Process Orientation and Organizational Performance/Kultura organizacijskega učenja kot povezava med procesno usmerjenostjo in uspešnostjo poslovanja
186961-240-077-6Mojca Indihar-Štemberger, Jurij Jaklič, Peter Trkman, Aleš GroznikThe Role of Business Process Management in a Lean Supply Chain - Two Case Studies/Vloga managementa poslovnih procesov v vitki oskrbovalni verigi - dve študiji primera
185961-240-074-1Aleš BerkThe Use of Derivatives in Slovenian Non-Financial Firms: Is Financial Risk Already Well Managed?/Uporaba izvedenih finančnih instrumentov v slovenskih nefinančnih podjetjih: Je obvladovanje finančnega tveganja zadovoljivo?
184961-240-073-3Tomaž KolarReapplying Warfare Principles to Marketing Strategy/Ponovna uporaba načel vojskovanja pri razvoju trženjskih strategij
183961-240-072-5Berk AlešThe Role of Capital Market in Determining Capital Strukture of Slovene Corporations/Vloga trga kapitala pri opredeljevanju strukture kapitala slovenskih družb
182961-240-071-7Marko Košak, Peter ZajcBank consolidation and bank efficiency in Europe/Konsolidacija in učinkovitost bank v Evropi
181961-240-069-5Aleksander AristovnikCurrent Accounting Reversals in Selected Transition Countries/Obrati tekočega računa plačilne bilance izbranih držav na prehodu
180961-240-068-7Mitja Čok, Urban IvicaDistribution of income and taxes in Slovenia and Croatia/Distribution of income and taxes in Slovenia and Croatia
179961-240-065-2Aleš AhčanSolving a Multi - Period Portfolio Problem with Transaction Costs/Izbira najustreznejše dolgoročne naložbene strategije ob prisotnosti transakcijskih stroškov
178961-240-064-4Aleš AhčanAnalitical Approximations for a General Pension Problem/Analitična aproksimacija splošnega pokojninskega modela
177961-240-063-6Irena Ograjenšek, Mojca BavdažStudent Acceptance of Itt - Supported Teaching and Internal Course Administration: A case - Based Analysis/Srejemljivost z informacijsko tehnologijo podprtih pedagoških in administrativnih aktivnosti: študija primera
176961-240-061-XTomaž KolarDevelopment of Market Orientation in a Services Context - An Alternative Model Proposal/Razvoj tržne naravnanost na področju trženja storitev - predlog alternativnega modela
175961-240-060-1Mirko Gradišar, Iztok Humar, Tomaž TurkThe Impact of Colors on the Speed of Reading Web Pages on a CRT Monitor/Vpliv barv na hitrost branja spletnih strani na katodnem monitorju
174961-240-059-8Marko Jaklič, Anja Cotič Svetina, Hugo ZagoršekSpecific Responses to Universal Pressures in the Industry - Comparing European Automotive Clusters/Specifični odzivi grozdov na univerzalne pritiske v avtomobilski panogi - Primerjava avtomobilskih grozdov v Evropi
173961-240-054-7Irena Ograjenšek, Vesna ŽabkarSegmenting Members of a Retailer Loyalty Programme Using Personal - Releted Service Quality Dimesions/Segmentiranje članov programa zvestobe na osnovi vpliva prodajnega osebja na zaznano kakovst storitev v trgovini na drobno
172961-240-053-9Aleš BerkDrivers of Levarage in Slovene Blue-Chip Firms and Stock Performance Following Substantial Debt Increases/Dejavniki zadolževanja največjih slovenskih javnih delniških družb in vpliv novega zadolževanja na donosnost delnic
170961-240-048-2Marko Jaklič, Hugo ZagoršekBenchmarking countries: Comparing competitiveness of Finland, Ireland and Slovenia/Benchmarking držav: Primerjava konkurenčnosti Irske, Finske in Slovenije
169961-240-043-1Aleš Groznik, Andrej Kovačič, Dejan VičičE-Government Business Renovation and Informatisation of a Ministry/E-uprava: Prenova in informatizacija poslovanja ministrstva
168961-240-039-3Aleš BerkEnterprise Risk Management Practices in Slovenia and Their Impact on Performance/Obvladovanje tveganja v slovenskih podjetjih in njegov vpliv na uspešnost
167961-240-038-5Primož PevcinSize Budgetary and Non- Budgetary Government: Explaining Cross-Country Dirrerences/Velikost fiskalnega in nefiskalnega dela vladnega sektorja: Razlaga razlik med državami
166961-240-037-7Tomaž Turk, Bartolomeo Sapio, Isabella Maria PalombiniA Microsimulation Model of the Adoption of Terrestrial Digital TV in Italy/Mikrosimulacijski model privzemanja digitalne televizije v Italiji
165961-240-035-0Adriana Rejc, Sergeja SlapničarCorporate performance measurement systems: Empirical evidence of determinants/Empirična preverba dejavnikov sistemov merjenja uspešnosti v podjetjih
164961-240-033-4H. Arsham, G. Cimperman, N. Damij, T. Damij, and J. GradA Computer Implementation of the Push-and-Pull Algorithm and Its Computational Comparison With LP Simplex method/A Computer Implementation of the Push-and-Pull Algorithm and Its Computational Comparison With LP Simplex method
163961-240-032-6Aleš Ahčan, Grzegorz Darkiewicz, Marc Goovaerts, Tom HoedemakersComputation of Convex Bounds for Present Value Functions of Random Payments/Computation of Convex Bounds for Present Value Functions of Random Payments
162961-240-031-8Igor MastenA note on empirical performance of PANIC/Empirična učinkovitost PANIC - a
161961-240-030-XIgor MastenIdentification of exchange rate pass - through effect in cointegrated VAR: An Application to new EU member countries/Identifikacija učinka prehajanja deviznega tečaja v kointegriranem VAR- u: aplikacija na nove članice EU
160961-240-029-6Igor MastenOpen - Economy Inflation Targeting with Permanent Sector - Specific Productivity Shocks/Ciljanje inflacije v majhnem odprtem gospodarstvu s sektorsko - specifičnimi produktivnostnimi šoki
159961-240-028-8Tomaž TurkSome notes on Utility of information and communication technologies/Nekaj izhodišč za študij korostnosti in uporabnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij
158961-240-023-7Groznik Aleš, Kovačič AndrejE-logistics: Informatization of Slovenia Transport Logistics Cluster/E-logistika: Informatizacija transportno logističnega grozda
157961-240-022-9Sašo PolanecOn the Evolution of Size and Productivity in Transiton: Evidence from Slovenian Manufacturing Firms/Razvoj porazdelitev velikosti in produktivnosti podjetij v tranziciji
156961-240-016-4Tjaša RedekInstitutions and Economic Growth. The Role of Institutions in the Process of Economic Transition./Vpliv institucij na gospodarsko rast: Izkušnje držav v tranziciji
155961-240-013-XČrt KostevcCan Agglomerations Self-destruct? Crowding of the Product Markets as a Dispersion Force in Economic Geography Models/Ali lahko pride do samouničenja aglomeracij? "Zgostitve" na izdelčnih trgih kot disperzijska sila v modelih ekonomske geografije
154961-240-012-1Zagoršek HugoAssessing the impact of national culture on leadership: A six nation study/Vpliv nacionalne kulture na vodenje: Študija v šestih državah
153961-240-011-3Knežević Ljubica, Pahor MarkoThe Influence of Management Turnover on Enterprise Performance and Corporate Gvernance: The Case of Slovenia /Vpliv zamenjave managerjev na uspešnost in vladanje podjetjem v Sloveniji
152961-240-005-9Golob Neža, Bučar BrankoScience transfer among industry, academia and goverment in Slovenia/Znanstveni transfer med gospodarstvom, akademsko sfero in državo v Sloveniji
151961-6430-99-8Branko Bučar, Mateja DrnovšekEthical behavior construct: measurement and practical implications/Konstrukt etičnega obnašanja: merjenje in praktične posledice
150961-6430-96-3Branko BučarThe bureaucratic creation of entrepreneurs: a case of the university related incubator/Birokratsko ustvarjanje podjetnikov: Primer univerzitetnega inkubatorja
149961-6430-93-9Sašo PolanecConvergence at last? Evidence from transitioncountries/Konvergenca navsezadnje? Empirična analiza tranzicijskih držav
148961-6430-92-0Tomaž TurkHome information systems/Informacijski sistemi doma
147961-6430-89-0Hugo ZagoršekUsing item response theory to analyze properties of the leadership practices inventory/Analiza lastnosti vprašalnika o vodstvenem obnašanju managerjev z uporabo teorije odgovorov na postavke
146961-6430-86-6Marko Jaklič, Hugo ZagoršekRationality in transition: Using holistic approasc to retionality to explain some developments in the Slovenian business system/Racionalnost v tranziciji: Razlaga nekaterih vidikov razvoja slovenskega poslovnega sistema s pomočjo celovitega pristopa k racionalnosti
145961-6430-83-1Miroslav Glas, Mateja DrnovšekDoes the entrepreneurship programme matter?/Ali je podiplomski program podjetništva smiseln?
144961-6430-78-5Miroslav Glas, Mateja Drnovšek, Viljem PšeničnyIs private equity capital relly the solution?/Je zasebni lastniški kapital res prava rešitev?
143961-6430-77-7Miroslav Glas, Damjan MirtičFamiliy Business: Their contribution and specific behavior in countries in transition - Case of Slovenia/Družinska podjetja: Njihov prispevek in posebnosti v obnašanju v tranzicijskih državah - Primer Slovenije
142961-6430-76-9Miroslav Glas, Mateja Drnovšek, Damjan Mirtič, Viljem PšeničnySlovenian experiences with the SME financing/Slovenske izkušnje s financiranjem MSP
141961-6430-75-0Miroslav Glas, Mateja Drnovšek, Viljem Pšeničny, damjan MirtičDevelopment of the SME support system with the special reference to the "voucher" system for counseling: The case of Slovenia/Razvoj sistema podpore MSP s poudarkom na "vavčerskem" sistemu svetovanja: Izkušnja Slovenije
140961-6430-74-2Viljem Pšeničny, Miroslav GlasCharacteristics of the impact of business environment on enterprises growth in Slovenia's transition economy/Značilnosti vpliva poslovnega okolja na rast podjetij v slovenskem gospodarstvu v obdobju tranzicije
139961-6430-73-4Tomaž TurkAdoption of mobile telephony and multiattribule utility model/Privzemanje mobilne telefonije in večkriterijsko odločanje
138961-6430-72-6Mitja ČokIncome inequality during the transition in Slovenia/Dohodkovna neenakost v Sloveniji v obdobju tranzicije
137961-6430-68-8Aleksandra Gregorič, Cristina VesproBlock trades and the benefits of control in Slovenia/Trgovanje s svežnji in koristi kontrole
136961-6430-66-1Polanec SašoLibaralization and output decline in transition countries/Liberalizacija in padec proizvodnje v tranzicijskih državah
135961-6430-63-7Domadenik Polona, Lízal Lubomír, Pahor MarkoEffect of enterprise break-ups on performance/Vpliv razcepa podjetij na uspešnost
134961-6430-57-2Indihar Štemberger Mojca, Jaklič Jurij, Kovačič Andrej, Vesna Bosilj-VukšićThe role of simulation in e-business transformation/Vloga simulacije pri uvajanju elektronskega poslovanja
133961-6430-56-4Tekavčič MetkaKey success factors in doing business by the rules of the new economy in the CEE countries/Ključni dejavniki uspeha poslovanja v razmerah nove ekonomije v državah srednje in vzhodne Evrope
132961-6430-53-XLahovnik MatejStrategic factors underlying performance of acquisitions in Slovenia/Strateški dejavniki, ki vplivajo na uspešnost prevzemov v Sloveniji
131961-6430-31-7Masten IgorHow important is the shock-absorbing role of the exchange rate?/
130961-6430-31-9Prašnikar Janez, Bartlett Will, Domadenik Polona, Hadzi Vasileva Markovska VericaThe productivity of firms in transition/Produktivnost podjetij v gospodarstvih v prehodu
129961-6430-27-0Čok MitjaA multisimulation model for Slovenians personal tax system/Mikrosimulacijski model za slovenski sistem dohodnine
128961-6430-25-4Bhattacharya U., Daou H., Welker M.The world price of earnings opacity/
127961-6430-24-6Arsham H., Damij T. and Grad J.An algorithm for simplex tableau reduction/
126961-6430-20-3Tanja Dmitrović, Miran Kovač, Črt KostevcThe competition protection office: re Telekom Slovenije and SiOL in 1997-1999/Urad za varstvo konkurence: obravnava Telekom Slovenije in SiOL-a v letih 1997-1999
125961-6430-19-XTalib Damij, Janez GradAn algorithm for simplex tableau reduction/Algoritem za zmanjšanje tabele simpleksov
124961-6430-17-3Miro Gradišar, Peter TrkmanA combined approach for solution of general one-dimensional cutting stock problem/Kombinirana metoda za rešitev splošnega problema enodimenzionalnega razreza
123961-6430-08-4Miro Gradišar, Peter Trkman, Mojca Indihar ŠtembergerExact solution of general one-dimensional cutting stock problem/Eksaktna rešitev splošnega problema enodimenzionalnega razreza
122961-6430-05-XAndrej Kovačič, Aleš GroznikA critical assessment of business renovation/Kritična ananliza prenove poslovanja
121961-6343-98-XFeldin AljošaProduct differentation/Diferenciacija proizvodov
120961-6343-99-8Feldin AljošaMultiple firms competing in a two dimensional space/Več podjetij in konkurenca na dvodimenzionalnem trgu
119961-6343-86-6Gregorič Aleksandra, Prašnikar Janez, Ribnikar IvanCorporate governance in transitional economies/Vladanje v tranzicijskih državah
118961-6343-84-XJazbec BoštjanModel of real exchange rate determination in transition economies/Model oblikovanjarealnega deviznega tečaja v državah v prehodu
117961-6343-82-3Groznik Aleš, Kovačič AndrejE-business in Slovenia/E-poslovanje v slovenskih organizacijah
116961-6343-81-5Jazbec BoštjanMacroeconomics of transition/Makroekonomija prehoda
115961-6343-79-3Glas Miroslav, Drnovšek Mateja, Mirtič DamjanProblems faced by new entrepreneurs/Problemi, s katerimi se soočajo novi podjetniki
114961-6343-77-7Gosman L.Martin, Trish KellyBig costumers and their suppliers/
113961-6343-76-9Fidrmuc JarkoOptimum currency area theory, trade integration, and EMU enlargement/
112961-6343-75-0Antončič BoštjanSales engineering conflict in an undermanaged environment through the power/knowledge perspective/Konflikt med prodajalci in inženirji v okolju šibkega poslovodenja z vidika perspektive moči/znanja
111961-6343-74-2Feldin AljošaMaking (not enough) money from thin air/(Premajhen) zaslužek iz zraka
110961-6343-73-4Feldin AljošaCore convergence in two-sided matching markets/Konvergenca jedra v dvostranskih razvrstitvenih trgih
109961-6343-72-6Antončič Boštjan, Ramanujam VasudevanRethinking corporate performance/Premišljevanje o poslovni uspešnosti podjetja
108961-6343-69-6Gregorič Aleksandra, Tekavc Šetinc MartinaThe legal framework of the Slovenian corporate governance/Pravni okvir vladanja v slovenskih podjetjih
107961-6343-56-4Groznik Aleš, Kovačič Andrej, Jaklič Jurij, Indihar Štemberger MojcaThe strategic information system planning in Slovenia/Strateško načrtovanje poslovne informatike v slovenskih organizacijah
106961-6343-53-XArsham Hossein, Gradišar Miro, Indihar Štemberger MojcaA general solution algorithm for the lineary constrained global optimization problems/A general solution algorithm for the lineary constrained global optimization problems
105961-6343-49-1Indihar Štemberger Mojca, Grad JanezSpinles in object-oriented database environment/Zlepki v okolju objektnih baz podatkov
104961-6343-50-5Drnovšek MatejaSlovenian firms and job creation in the period from 1989 to 1998/Slovenska podjetja in odpiranje novih delovnih mest v obdobju od 1989 do 1998
103961-6343-45-9McCarthy Jonathan, Zakrajšek EgonMicroeconomic inventory adjustment/Microeconomic inventory adjustment
102961-6343-43-2Glas Miroslav, Drnovšek MatejaSmall business in Slovenia/Malo gospodarstvo v Sloveniji
101961-6343-42-4Glas Miroslav, Drnovšek MatejaSlovenian women as emerging entrepreneurs/Slovenke kot porajajoče se podjetnice
100961-6343-37-8Antončič Boštjan, Hisrich D. RobertAn empirical investigation of impacts of corporate entrepreneurship/
99961-6343-36-XRozman RudiSubject and method of organization/Predmet in metoda organizacijske teorije
98961-6343-31-9Prašnikar Janez, Svejnar Jan, Domadenik PolonaEnterprises in the post-privatisation period/
97961-6343-29-7Cerović BožidarEconomy of FR Yugoslavia/
96961-6343-28-9Prašnikar Janez, Gregorič AleksandraWorker´s participation in Slovenian enterprises/Delavska participacija v slovenskih podjetjih
95961-6343-24-6Miroslav GlasEthics and entrepreneurs: an international comparative study/Etika in podjetniki: mednarodna primerjalna raziskava
94961-6343-23-8Miroslav Glas, Robert D. Hisrich, Aleš Vahčič,Boštjan AntončičThe internationalization of SMEs in transition economies/Internacionalizacija malih in srednjih podjetij v gospodarstvih na prehodu
93961-6343-21-1Tine Stanovnik, Mitja ČokHousing prices and the housing market in Slovenia/Stanovanjski trg in cene stanovanj v Sloveniji
92961-6343-22-XMitja Čok, Jens LundeCreating a mortgage system in Slovenia/
91961-6343-16-5Silva DeželanEfficiency of the Slovenian capital market/Učinkovitost slovenskega trga kapitala
90961-6343-12-2Gradišar Miro, Gortan ResinovičEvaluation of algorithms for one-dimensional cutting/Vrednotenje algoritmov za enodimenzionalni razrez
89961-6273-92-2Boštjan JazbecMacroeconomic stabilization and capital inflows in transition economies/Makroekonomska stabilizacija in tokovi kapitala v državah v prehodu
88961-6273-85-XGortan Resinovič, Milton A. Jankins, Miro Gradišar, Jurij JakličLegibility and visibility issues in color enhanced information presentation/
87961-6273-77-9Gyula Fulop, Robert D. Hisrich, Krisztina SzegediBusiness ethics and social responsibility in transition economies/
86961-6273-76-0Robert D. HisrichEthics of business managers vs entrepreneurs/
85961-6273-73-6Jože Pavlič DamijanInteraction of different types of scale, monopolistic competition, and modern patterns of trade/
84961-6273-71-XMarjan Simončič, Lovrenc PfajfarAn estimate of the wage curve for Slovenia/
83961-6273-62-0Mojmir MrakCommunal infrastructure in Slovenia in view of its accession to EU/Komunalna infrastruktura v luči vključevanja Slovenije v ES
82961-6273-58-2Neil Garrod, Dušan MramorOn accounting flows and systematic risk/
81961-6273-56-6Polona DomadenikISKRA AET Tolmin d.o.o.: on the path of transition/Slovensko podjetje v procesu prehoda: primer podjetja ISKRA AET Tolmin
80961-6273-55-8Mihalič TanjaThe development of sustainable tourism on the Prestranek estate/Razvoj trajnega turizma na posestvu Prestranek
79961-6273-48-5Janez Prašnikar, Jan SvejnarInvestment, wages and ownership during the transition to a market economy: evidence from Slovenian firms/Investicije, plače in lastništvo v obdobju prehoda v tržno gospodarstvo: primer slovenskih podjetij
78961-6273-49-3Igor Horvat, Jože Rovan, Anuška FerligojSegmentation of retail bank market/Analiza segmentov na bančnem trgu občanov
77961-6273-43-4Andrej KovačičBusiness process reengineering and information systems renovation process: problems and assessment/Projekti prenove in informatizacije poslovanja: ocenjevanje uspešnosti
76961-6273-40-XYoav Vardi, Tamar BejeranoEmployee misconduct at work: the effects of organizational climate/
75961-6273-35-3Branko HorvatThe Bankrupcy of neoclassical economy/Bankrot neoklasične ekonomije
74961-6273-34-5Miroslav Glas, Tea PetrinEntrepreneurship: new challenges for Slovene women/Podjetništvo: nov izziv za Slovenke
73961-6273-36-1Marko Jaklič, Marko Hočevar, Maja ZamanKRKA d.d. - Integartion or independence/KRKA d.d. - združevanje ali samostojnost
72961-6273-33-7Jong, Hendrik Wouter deCompetition and cooperation: an economic perspective/
71961-6273-31-0Mrak MojmirApportionment and succession of external debts: the case of the SFR Yugoslavia/
70961-6273-24-8Jurij Jaklič, Janez GradHow to reach more flexible business rules representation?/
69961-6273-21-3Turk Tomaž, Indihar Štemberger Mojca, Jaklič JurijIntranet - alternative for information system implementation/Intranet - alternativa za implementacijo informacijskega sistema
68961-6273-20-5Mihalič TanjaCase study travel agent Happy Holidays unjustified raised the price for booking tourist product/
67961-6273-19-1Jereb Eva, Gradišar MiroTelework in Slovenia/
66961-6273-18-3Morck Randall, Yeung BernardWhy firms diversify: internalization vs. agency behavior/
65961-6273-17-5Prašnikar Janez, Koman Matjaž, Grobelnik MarkoIs there an appropriation of the social ownership by managers of Slovene firms?/
64961-6273-15-9Ribnikar IvanAbolishment of the social ownership of business enterprises, privatization, and the demutualisation of insurance institution/
63961-6273-09-4Macedo Jorge Braga deCrises? What crises?: escudo from ECU to EMU/
62961-6273-08-6Šušteršic Janez, Polanec SašoReferenda: direct or directed democracy?/
61961-6273-05-1Gradišar Miro, Resinovic Gortan, Kljajic MiroljubA hybrid approach for optimization of one dimensional cutting/
60961-6273-06-XGradišar Miro, Kljajic Miroljub, Resinovic Gortan,Jesenko JozeAn algorithm for optimization of one dimensional cutting/
59961-6273-04-3Svetličič MarjanOutward foreign direct investment and restructuring/
58961-6273-03-5Hocevar Marko, Jaklic MarkoTrust and contractual relations between companies in a transitional economy/
57961-6273-02-7Strašek SebastjanEconomic policy and approaching to EU:a case of Slovenia/
56961-6273-01-9Strmšnik IgorTransition progress in Slovenia/
55961-6273-00-0Majcen BorisSlovenian integratuin in the EU - trade liberalization issue/
54961-6081-99-3Bevc MilenaQuantitative aspects of human capital and economic development/
53961-6081-98-5Stanovnik PeterThe process of integrating Slovenian economy in the EU/
52961-6081-96-9Dimitri VittasDesigning pensoin reform programs: lessons from recent experience/
51961-6081-95-0Anuška Ferligoj, Janez Prašnikar, Vesna JordanCompetitive advantage and human resource management in SMEs in transitional economy/
50961-6081-88-8Vladimir LavracInclusion of Slovenia and other Central European Countries in the European Monetary Integration Process/
49961-6081-90-XIvan Svetlik, Meta Gnidovec, Branko IlicStatus and Job Mobility of Labour in Slovenia/
48961-6081-89-6Samo ZupancicSlovenian Negotiations on Liberalizing Trade in Services in The Frame of WTO, EU, CEFTA and EFTA/
47961-6081-87-XMiran Mihelic, Helena MihelcicChange of market Information Value for Enterprises in Slovenia during The Transition Period (1988 - 1996)/
46961-6081-86-3Marko Simoneti, Bozo JaškovicDual Approach to Regulation of Post - Privatisation Capital Markets in Slovenia/
45961-6081-85-3Tine StanovnikSocial Security Reform and Fiscal Policy: Acomparative Perspective/
44961-6081-83-7Anuška Ferligoj, Irena Ograjenšek, Roman RogeljAchievement and Power motivation among Students at the Faculty of Economics and Faculty of Social Sciences/
43961-6081-82-9Miroslav GlasEntreprenurship and Culture: An International Perspective Case of Slovenia/
42961-6081-76-4Miroslav GlasThe Ethics of Business in Slovenia: Is it Really Bad?/
41961-6081-77-2Miroslav GlasThe Self - Employment Programme in Slovenia: Evaluation of Results And Agenda for Improvement/
40961-6081-78-8Zdenko ProhaskaThe Development of Financial Markets in Countris in Transition - The Case of Slovenia/
39961-6081-79-9Krešimir PuharicLegal Regulation of the Intelectual Property Rights And the Basis for Their Trading Function/
38961-6081-69-1Mojca Indihar-Štemberger, Jurij Jaklic, Tomaz TurkInformation System in University Environment/
37961-6081-68-3Talib Damij, Robert ČmrlecA Commercial Information System/
36961-6081-67-5Gortan Resinovic, Miro GradišarDevelopment and Implementation of Management Simulation Model: A Prototype Approach/
35961-6081-66-7Janez Barle, Janez GradOn the Use of optimization in Industry and Finance/
34961-6081-65-9Marko Hocevar, Pekin OganContemporary Accounting Information for Slovenia Firms/
33961-6081-64-0Vesna ŽabkarModeling Customer Satisfaction for Business Service/
32961-6081-63-2Janez Damjan, Irena VidaBrand Name Awareness and Consumer Ethnocentrism: Can they Predict Consumer Purchase Behaviour?/
31961-6081-62-4Iča RojšekMarketin and Other Business Function - Friends or Enemy?/
30961-6081-61-6Marko JaklicChanging Governance Structures and Work Organization in Slovenia/
29961-6081-60-8Rudi RozmanThe Theory of Organization/
28961-6081-59-4Danijel Pucko, Matej LahovnikCharacteristics of Strategic Restructuring Processes in Slovenian Enterprises/
27961-6081-58-6Jože Pavlič Damijan,Thomas Glauben, Bend PanzerWelfare Effects of Trade Liberalizatin on Polish Economy: A numerical Evaluation in a Partial Equilibrium Framework with Imperfect Competition and Scale Economies/
26961-6081-57-8Jože Pavlič DamijanIncreasing Returns to Scale and Patterns of Trade: An Empirical Evidence/
25961-6081-56-XFerdinand TroštThe Building of Expert-Led Growth in the Economy of Slovenia/
24961-6081-55-1Vekoslav Potocnik, Tone HrasteljSlovenian Trade Strategy/
23961-6081-54-3Marko Jaklic, Hans B. ThorelliInternalization Strategies of SMEs from Rapid-Growth Economies/
22961-6081-53-5Tone HrasteljNew Tendencies and Prospects in International Production Sharing (The Case of Europe)/
21961-6081-52-7Marjana Jazbec, Janez Prašnikar, Joze RovanManagement training in Slovenia Analysis of the Customers of the Educational Services of the Centre for Management Development and Training Faculty of Economics, University of Ljubljana/
20961-6081-51-9Nada ZupanHuman resources as a Source of Competitive Advantage in Transitional Companies (the Case of Slovenia)/
19961-6081-50-0Bogdan LipicnikConventional Methods and Human Resources Management in the Market Economy/
18961-6081-49-7Janez Prašnikar, Aleš Bizjak, Zivko KavsThe Management of Change in a Slovenia Firm (The Case of Iskra AET Tolmin)/
17961-6081-48-9Janez MalacicLabour Market and Labour Force Prospects for Slovenia/
16961-6081-47-0Tanja MihaličConcessions to Natural Goods in Countries in Transition Based on a Case of the Tourist Industry/
15961-6081-46-2Michael Erickson, Aleš Vahcic, Zdenko Prohaska,Nada Vitezic, Branko BucarCapital Structures of Small, Medium Sized and Large Firms in Transitional Economies/
14961-6081-45-4Miroslav GlasSome Dilemmas of the Development of Small Business Support Institutions/
13961-6081-44-6Bogomir KovacPerspectives on Political Economy of Post - Communist Transition/
12961-6081-43-8Tea Petrin, Aleš Vahcic, William G. ShepherdAlternative Industrial Policies for Slovenia/
11961-6081-42-XNevenka HrovatinPrivatization of Public Enterprises in Slovenia/
10961-6081-41-1Janez Prašnikar, Mitja Cok, Tadej OrazemMacroeconomic Stabilization And Real Sector Development in Slovenia/
9961-6081-40-3Adi Schnytzer, Janez ŠušteršicWhy Do People Support Dictators? (Popularity versus Political Exchange)/
8961-6081-39-XEdita K. KrajnovicDeterminants of the Corporate Capital Structure in Slovenia/
7961-6081-38-1Dušan MramorPrimary Privatization goal in Economies in Transition/
6961-6081-37-3Lovrenc PfajfarIntersectoral Linkages in Slovenian Economy in the Years 1990, 1992 and 1993 Key sectors in the Slovenian Economy/
5961-6081-36-5Marjan SenjurMacroeconomic Aspecst of Convergence and Foreign Direct Investment in Small Open Economy in Transition/
4961-6081-35-7Dick Netzer, Ivo LavracTransition and Taxation of Real Property/
3961-6081-34-9Mojmir MrakInternational Financial Independence of Slovenia/
2961-6081-33-0Boštjan JazbecBank Behaviour and its Impact on Interest Rates (The Case of Slovenia)/
1961-6081-32-2Ivan RibnikarMoney and finance in teh Eight Year of Transition (The Case of Slovenia)/

Dodatne informacije

Na vrh strani