EF SEB LU logo

Corporate finance in sport organizations

course

Aims of the course

- Temeljni namen predmeta je študente seznaniti s tistimi spoznanji sodobne teorije poslovnih financ, ki so našle svoje mesto v praksi.
- Teorija poslovnih financ na nekaterih področjih še ni uspela doseči stopnje razvoja, ki bi omogočal praktične izpeljave, zato je cilj predmeta na teh področjih seznaniti študenta z rešitvami, ki se v praksi športnih organizacij običajno uporabljajo.
- Spoznati tudi načine reševanja poslovno finančnih problemov z uporabo obstoječih modelov, pri čemer je namen vzpodbuditi študentovo ustvarjalnost pri ustreznih prilagoditvah obstoječih modelov posebnostim posameznih primerov športnih organizacij.

Course syllabus

1. Funkcija poslovnih financ in finančno okolje
2. Vrednost denarja v času
3. Vrednotenje delnic in obveznic
4. Tveganje in donosnost: premoženjska teorija, učinkovitost trga kapitala, CAPM model, tveganje in donosnost obveznic
5. Odločitve o dolgoročnih naložbah: ocenjevanje denarnih tokov, stroški kapitala, kriteriji odločanja o dolgoročnih naložbah, merjenje tveganja dolgoročnih naložb
6. Dolgoročna finančna politika: struktura kapitala in uporaba finančnega vzvoda, politika izplačil lastnikom
7. Dolgoročno financiranje: financiranje z navadnimi delnicami, dolgovi, zakupom in prednostnimi delnicami
8. Obratni kapital: politika obratnega kapitala in financiranje, cikel denarja, denar in kratkoročni tržni vrednostni papirji, terjatve do kupcev, zaloge; kratkoročno zadolževanje
9. Vse prejšnje teme obravnavane z vidika organizacijskih oblik športnih organizacij: od neprofitnih do delniških družb

1. The role of corporate finance, the goal of the firm, stakeholders
2. Time value of money
3. Valuation of stocks and bonds
4. Risk and return: portfolio theory, efficiency of capital markets, the CAPM, risk and bond returns
5. Capital budgeting: cash flow estimation, cost of capital, risk
6. Financial decisions: capital structure, leverage, payout policy
7. Long-term financing decisions: common stock, long-term debt, lease and preferred stock financing
8. Working capital: working capital policy and financing, cash cycle, cash and marketable securities, inventory, accounts receivable, accounts payable, short-term financing
9. All topics reviewed from the perspective of different types of sport organizations

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page