Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalni projekt

Članica UL

Ekonomska fakulteta

Šifra

J5-7387

Naziv projekta

Vpliv formalnih in neformalnih komunikacij na trg kapitala

Obdobje

1.3.2016 – 31.12.2018

Letni obseg

2,14 FTE

Vodja

Aljoša Valentinčič

Veda

Družboslovne vede/Ekonomija

Sodelujoče RO

sicris.si

Vsebinski opis projekta

Namen naše raziskave je proučiti pomen sodobnih neformalnih oblik komunikacije in nereguliranih delov letnih poročil na trge kapitala. Osrednja naloga formalnega sistema finančnega poročanja v gospodarstvu je, da zagotavlja uporabne informacije o finančnem položaju, uspešnosti poslovanja ter spremembah v finančnem položaju gospodarskih subjektov (IASB Framework 2015) širokemu krogu uporabnikov, med katerimi so obstoječi in potencialni investitorji, finančne institucije, zaposleni, država, itd. Formalna poročila vsebujejo tako strogo regulirane, finančne, dele, kot tudi neregulirane, besedilne dele. Medtem, ko so prvi osnovni predmet preučevanja stroke, pa se drugemu posveča le malo raziskovalcev. Najpomembnejši del naše raziskave tako izhaja iz hipoteze, da so tudi nefinančne informacije koristne za trg kapitala ter da obstaja korelacija med uspešnostjo poslovanja in jezikovnimi značilnostmi nereguliranih delov letnih poročil. Vendar pa imajo formalne komunikacije podjetij s trgi kapitala, najsi gre za finančna ali besedilna poročanja, svoje slabosti: neposredne in posredne stroške, stroge časovnice (ki vodijo do časovnih zamikov), izpuste določenih informacij zaradi formalnih pravil (pa čeprav jih trgi kapitala vrednotijo kot pomembne). Zato se v naši raziskavi posebej osredotočamo tudi na neformalne oblike komunikacije, kot so objave na socialnih omrežjih in finančni blogi, ki so po v naši hipotezi pomembni predvsem za preučevanje kratkoročnih vplivov. Koristnost besedilnih informacij za trg kapitala bomo presojali iz pojasnjevalnega (neregulirani deli poročil) in napovednega vidika (neregulirani deli ter neformalna komunikacija). Za analizo podatkov bomo uporabili metode umetne inteligence, predvsem strojnega učenja ter rudarjenja podatkov z namenom izgradnje klasifikacijskih in napovednih modelov. Osredotočali se bomo na transparentne modele, ki omogočajo interpretacijo domenskih strokovnjakov. Pri gradnji modelov bodo metode uporabljale informacije o frekvenci objavljanja in sentimentu (bistveno za neformalne komunikacije), poleg tega pa predvsem za besedila letnih poročil pomembne lastnosti izražanja, kot so nanašalna ohlapnost (izražena npr. s pasivom, nominalizacijo), uporaba osebnih zaimkov, pridevniških presežnikov, posebnih kolokacij, itd. Inovativnost naše raziskave je prav v kombinaciji upoštevanja jezikovnih značilk in strojnega učenja ter nato celostnega povezovanja in primerjave vpliva formalnih finančnih podatkov, nereguliranih delov finančnih poročil in druge neformalne komunikacije. Kljub pomenu teh informacij za trg kapitala, je akademskih študij relativno malo, pa še te so običajno paricalne. Če so tako generirane informacije pomembne za trg kapitala (investitorje), se bo to odrazilo v višjih cenah delnic, nižji spremenljivosti cen in s tem nižjem tveganju, večjemu obsegu trgovanja, kar vse znižuje stroške kapitala podjetij, povečuje obseg donosnih podjetniških naložb, kar na koncu vodi v višjo gospodarsko rast. Rezultati našega raziskovalnega dela so potencialno pomembni za velike dele gospodarstva. Velikost trga kapitala v EU je cca. 52% BDP, trg dolžniških vrednostnih papirjev – 79% BDP (ECB 2015). Raziskava teži k premagovanju ovire negotovosti in kvalitete informacij. Ključni učinek zmanjšanja negotovosti pa je znižanje stroškov kapitala, kar vodi v več investicij, več investicij pa v višjo gospodarsko rast.

Sestava projektne skupine

sicris.si

Faze projekta in njihova realizacija

  • Zbiranje in priprava podatkov (DS1)
  • Modeliranje neformalne komunikacije (DS2)
  • Modeliranje nereguliranih delov letnih poročil (DS3)
  • Analiza in interpretacija rezultatov (DS4)
  • Uporaba in diseminacija rezultatov (DS5)

Bibliografske reference

sicris.si

Na vrh strani