Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalni projekt

Članica UL

Ekonomska fakulteta

Šifra

J5-2554

Naziv projekta

Kvantitativna in kvalitativna analiza nereguliranih delov finančnega poročanja podjetij

Obdobje

1.9.2020 do 31.8.2023

Letni obseg

1535 raziskovalnih ur

Vodja

Igor Lončarski

Veda

Družboslovne vede/Ekonomija

Sodelujoče RO

Institut Jožef Stefan

Vsebinski opis projekta

Ena izmed temeljnih funkcij finančnega sistema je olajšati prenos sredstev od varčevalcev s presežnimi sredstvi (običajno gospodinjstva) do podjetij, ki potrebujejo sredstva za kapitalske naložbe (običajno nefinančna podjetja). Glavni namen finančnega poročanja v finančnem sistemu je zagotavljanje kakovostnih in uporabnih informacij o finančnem položaju podjetij, njihovi uspešnosti in spremembah njihovega finančnega položaja (IASB Framework 2015) čim širšemu krogu uporabnikov, vključno z obstoječimi in potencialni vlagatelji, finančnimi institucijami, zaposlenimi, vladnimi odločevalci itd. Osrednji element formalnega Sistema računovodskega poročanja so računovodski standardi. EU je sprejela Mednarodne standarde računovodskega poročanja leta 2005. Kakovost računovodskega poročanja je postala eno izmed osrednjih vprašanj v času nedavne finančne krize in od takrat dobiva čedalje večjo pozornost širše družbe. Odraz tega so nedavne spremembe uredb o finančnem poročanju ter o nefinančnem poročanju in reviziji. Skupni cilj navedenih sprememb je bil povečati transparentnost informacij, ki jih podjetja in njihovi revizorji sporočajo zainteresiranim uporabnikom (vlagatelji, regulatorji, širša skupnost). Ob tem pa je močno narasla tudi količina finančnih in nefinančnih informacij, ki jih zagotavlja sistem finančnega poročanja. Obseg letnih poročil, ki predstavljajo glavni rezultat sistema računovodskega poročanja, je narastel na več sto strani. Ta rast je sprožila pomisleke, da količina posredovanih informacij že presega zmožnosti vlagateljev in drugih zainteresiranih deležnikov, da iz teh poročil pridobijo koristne informacije. Z izzivi in dilemami obsežnega finančnega poročanja se ukvarjajo tako uporabniki poročil kot tudi razvijalci standardov.

Namen predlagane raziskave je z najnovejšimi in najsodobnejšimi načini zbiranja in analize podatkov (npr. naprave za sledenje očem, tehnike globokega učenja) preučiti povezanost med značilnostmi finančnih poročil in finančnimi kazalci podjetja. Pozornost bo namenjena tudi razvoju virov in metodologij, ki so za takšno analizo potrebni. Že tako široka uporabnost teh rezultatov bo nadgrajena še z uporabo novih in obetavnih pristopov, ki bodo omogočali uporabo takšnih orodij tudi na besedilih v drugih jezikih, ki niso predstavljeni v virih (npr. jeziki, ki še niso zadovoljivo pokriti v najsodobnejših računalniških jezikovnih virih).

Sestava projektne skupine

sicris.si

Faze projekta in njihova realizacija

  • Opisna in napovedna analitika finančnih kazalcev (DS 1)
  • Kontekstualizacija finančnih pojmov z metodami distribucijske semantike (DS 2)
  • Podpora večjezični analizi letnih poročil (DS 3)
  • Kvalitativna analiza percepcije uporabnikov letnih poročil in opazovanje njihove osredotočenosti pri branju le-teh (DS 4)

Bibliografske reference

sicris.si

Na vrh strani