EF SEB LU logo

Magistrsko delo / Master's thesis

course

Aims of the course

Študent pod vodstvom mentorja/mentorice samostojno izdela magistrsko delo in ga zagovarja. Cilj je razvijanje samostojnega, kritičnega in etičnega načina dela in pridobitev sposobnosti pisnega in ustnega komuniciranja strokovno-znanstvene tematike.

KOMPETENCE:
Po vsebinski plati študent pri pisnih izdelkih izkazuje, da:
- Zna prepoznati in opredeliti raziskovalni problem. Pri tem izhaja s področja (ali več področij) preučevanja, jasno opredeli izbrano temo in postavi raziskovalna vprašanja, na katera želi podati odgovore, oziroma raziskovalne hipoteze, ki jih želi preveriti.
- Izkazuje poznavanje teoretičnega ozadja obravnavane tematike.
- Izbere in ustrezno uporabi primerno analitično metodo in tehniko: kvantitativno in/ali kvalitativno.
- Izkaže sposobnost povezovanja teorije in empiričnih/praktičnih ugotovitev. Pri tem izhaja iz uveljavljenih teorij in razvije
praktične/empirične rešitve in z vidika rezultatov empiričnega preučevanja ovrednoti podane teoretične osnove.
- Izkaže sposobnost kritičnega razmišljanja.
- Zna povzemati ključne ugotovitve in nakaže, kakšne so njihove posledice za zainteresirane javnosti.
- Se zaveda omejitev svojega dela in na tej osnovi ponudi priložnosti za prihodnje raziskovanje.
- Je pri delu samostojen in izkazuje ustvarjalnost ter motiviranost za iskanje rešitev.
- Deluje v skladu z raziskovalno etiko ter posveča ustrezno pozornost navajanju virov.

Course syllabus

Vsebina magistrskega dela je odvisna od programa in ekonomskega oz. poslovnega področja.

S pripravo in zagovorom magistrskega dela študent poglobi znanje izbranega področja in tematike, se nauči kritično uporabljati dostopne vire in literaturo ter ovrednotiti izbrano vsebino magistrskega dela.

 
To top of page