Spodbujanje inovacij in rasti na vodečih trgih v Sloveniji

strokovna monografija

 • Avtor/ji:
 • Domadenik Polona
 • Kostevc Črt
 • Ograjenšek Irena
 • Prašnikar Janez
 • Rajkovič Tanja
 • Redek Tjaša
 •  
 •  
 •  
 •  
Bibliografski podatki
EAN koda: 9789612401641
ISBN koda: 9789612401641
Fizični opis: 84 str.
Ključne besede: inovacije, vodeči trgi, Slovenija, svet, Evropa
Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana
Tisk: Copis
Datum izdaje: 9.9.2010
O knjigi
Iniciativa vodečih trgov, usmerjena v oblikovanje in trženje inovativnih proizvodov in storitev, izhaja iz Lizbonske strategije. Cilj naše raziskave je izboljšati njeno poznavanje v slovenskem prostoru, in sicer tako z vidika njenih značilnosti kot tudi z vidika njenega udejanjanja v praksi. K raziskovanju značilnosti in načinov udejanjanja iniciative vodečih trgov v slovenskem prostoru smo pristopili s kombinacijo dveh raziskovalnih pristopov:

− Temeljite analize razpoložljivih sekundarnih bibliografskih in statističnih virov (t.i. literature review v povezavi z osnovnimi ilustrativnimi grafičnimi in tabelaričnimi prikazi).
− Analize podatkov, pridobljenih s pomočjo globinskih intervjujev (angl. in-depth interviews) s predstavniki inovativnih slovenskih podjetij in institucij s področij varnosti in obrambe, inteligentnih transportnih sistemov, eko-inovacij in nizko ogljikovih tehnologij, biotehnologij, nanotehnologij, e-zdravja, informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij ter morskih tehnologij (vključno z rudninskimi viri).

V monografiji najprej predstavimo temeljne značilnosti vsebine iniciative Evropske komisije glede vodečih trgov in opis aktivnosti, ki jih v zvezi s tem izvaja Evropska komisija. Nato opišemo značilnosti področij, ki so v okviru Evropske unije opredeljena kot vodeči trgi. Podana je informacija o stanju na posameznem vodečem trgu v svetu ter Evropi. Predstavljeni so tudi rezultati analize potencialov slovenskih podjetij, ki delujejo na teh področjih. Na tej osnovi oblikujemo predloge usmeritev Slovenije v zvezi z iniciativo vodečih trgov.Na vrh strani