Financiranje, pravičnost in učinkovitost terciarnega izobraževanja

znanstvena monografija

  • Avtor/ji:
  • Bevc Milena
  • Uršič Sonja
  • Čok Mitja
  • Cena:
  • 19,90 €
  •  
  •  
Bibliografski podatki
EAN koda: 9789612401917
ISBN koda: 978-9-612401-91-7
Fizični opis: 273 str.
Ključne besede: terciarno izobraževanje, visoko šolstvo, financiranje, Slovenija
Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana
Tisk: Copis
Datum izdaje: 3.5.2010
O knjigi
Delo predstavlja celovito analizo stanja, trendov in reform sistema financiranja terciarnega izobraževanja (TI) v Sloveniji in drugih državah (Evropske unije, preostale Evrope, OECD). Glavni cilj knjige je prikazati povezave med sistemom financiranja, učinkovitostjo in pravičnostjo terciarnega izobraževanja v Sloveniji ter predlagati spremembe sistema financiranja tega izobraževanja. Za tako analizo najprej ločeno proučujemo vsako od navedenih treh dimenzij, pri tem pa po enotnem sistemu – opredelitev, merjenje, analiza trendov v svetu ter analiza stanja in trendov v Sloveniji. Proučitev teh dimenzij (financiranje, pravičnost, učinkovitost) je zahtevala tako vključitev analize obsega naložb v TI in delitve stroškov med različne nosilce kot tudi vključenosti prebivalcev v TI. Šele tako je mogoče priti do sinteznih ugotovitev o proučevanih povezavah ter nato tudi do predloga sprememb sistema financiranja TI v Sloveniji. Težišče analize je dodiplomski študij, dotaknili pa smo se tudi podiplomskega študija.

Knjigo smo razdelili na šest delov. Prvi štirje prikazujejo ločeno obravnavo sistema financiranja terciarnega izobraževanja (prvi del), delitve stroškov tega izobraževanja med različne nosilce (drugi del), pravičnosti njegovega državnega financiranja (tretji del) in ekonomske učinkovitosti (četrti del). V petem delu prikazujemo posledice teh posamičnih analiz za sistem financiranja terciarnega izobraževanja v Sloveniji in oceno ekonomske izvedljivosti njegovega povečanega zasebnega financiranja, obenem pa ugotovitve odmevne mednarodne konference o tej tematiki v Sloveniji (iz leta 2007) in nauke iz uspešne reforme sistema financiranja terciarnega izobraževanja v Avstraliji (zaključena) in na Češkem (v procesu). V zadnjem, šestem delu poleg povzetka ugotovitev prikazujemo tudi predlog sprememb sistema financiranja terciarnega izobraževanja v naši državi.

Glavne ugotovitve pričujoče knjige so: (1) veljavni sistem financiranja dodiplomskega študija ne zagotavlja enakih možnosti tega izobraževanja vsem socialno-ekonomskim slojem, (2) prav tako ne zagotavlja učinkovitosti/uspešnosti študija (ta je v primerjavi z večino držav EU nižja), (3) redni študenti, ki ne plačujejo šolnine, so v povprečju iz premožnejših družin in/ali družin z bolj izobraženimi starši kot izredni študenti, ki plačajo polno šolnino, (4) individualne ekonomske koristi tega izobraževanja, izražene prek relativnih plač in stopenj donosa za posameznika, so visoke, družbena stopnja donosa pa je praviloma nižja od individualne.

Prikazani predlog sprememb sistema financiranja terciarnega izobraževanja v Sloveniji vključuje povečanje zasebnega financiranja prek vpeljave šolnin za redni dodiplomski študij v javnih visokošolskih ustanovah ter študentskih posojil, slednjih tako za plačilo šolnine kot tudi študentovih življenjskih stroškov. Za uspešnost take reforme mora biti izpolnjenih več pogojev, med katerimi sta pomembna zlasti naslednja: sprememba nekaterih splošnih prepričanj v družbi (da je terciarna izobrazba javna dobrina in da je šolnina nepravična) ter prisotnost politične volje in moči.

Knjiga je nadgradnja dosedanjega proučevanja ekonomike terciarnega izobraževanja v Sloveniji s strani Inštituta za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane (Milene Bevc), ki se je začelo v drugi polovici 80. let. V tej knjigi smo na eni strani povezali naše dvajsetletno proučevanje posameznih ekonomskih vidikov terciarnega izobraževanja v Sloveniji, ga posodobili, obenem pa proučevanje nekaterih vidikov dodatno poglobili. Pri slednjem mislimo zlasti na pravičnost državnega financiranja terciarnega izobraževanja. Knjiga je nadgradnja dveh predhodnih knjig Milene Bevc o ekonomiki izobraževanja (Ekonomski pomen izobraževanja, 1991; Financiranje, učinkovitost in razvoj izobraževanja, 1999).
Na vrh strani