Neoliberalistična protireformacija državnega kapitalizma

znanstvena monografija

  • Avtor/ji:
  • Merhar Viljem
  • Cena:
  • 0,00 €
  •  
  •  
Bibliografski podatki
EAN koda: 9789612401979
ISBN koda: 978-961-240-197-9
Fizični opis: 195 str.
Ključne besede: neoliberalizem, državni kapitalizem, zbirka člankov
Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana
Tisk: Copis
Datum izdaje: 2.7.2010
O knjigi
V zadnjem 20-letnem obdobju sem bil teoretično aktiven in se odzival na tranzicijske in globalizacijske probleme pri nas in v svetu. Prispevke iz tega obdobja ponovno objavljam v Zbirki člankov s podnaslovom Neoliberalistična protireformacija državnega kapitalizma. Kakor iz podnaslova sledi, sem bil kritičen do neoliberalističnih globalizacijskih procesov in s tem neoliberalističnih vrednot pri reševanju družbenoekonomskih problemov. To kritično misel, ki sem jo navezoval na Marxa in Keynesa kot ekonomsko teoretični avtoriteti XIX. in XX. stoletja, sem v svoji strokovni karieri vseskozi gojil. Saj sem magistriral iz Marxove teorije padanja profitne mere in doktoriral z razširitvijo magistrske naloge z doktorsko disertacijo z naslovom Teoretični problemi plačilno sposobnega povpraševanja v kapitalizmu, ki so bili predmet Keynesove teoretične analize.

S tem marksistično - keynesianskim teoretičnim ozadjem sem se usposobil za kritiko liberalističnih predpostavk družbenoekonomskega razvoja in s tem liberalistične globalizacije gospodarstva, ki je pahnila kapitalizem v krizo kapitalizma kot sistema s pojavnimi oblikami finančno - gospodarskih kriz. V Zbirko člankov sem razvrstil članke po kronološkem redu nastajanja v petih sklopih. Od obravnave tranzicije socialističnih etatizacij v kapitalizem in azijsko finančne – gospodarske krize preko politekonomske analize socialističnih in kapitalističnih etatizacij in neoliberalistične globalizacije, ki jo podpira del akademske javnosti, do kritike nosilcev neoliberalistično zasnovanih ekonomskih reform ter sodobnega keynesianskega reševanja finančno - gospodarske krize.

V Zbirko člankov vključeni prispevki, ki jih je zato treba brati kot posamezne zaokrožene celote, se v ponatisnjenih člankih nisem mogel izogniti ponavljanjem ekonomskoteoretične argumentacije za moja stališča. V objavljenih člankih, ki so jih vseskozi spodbujale razmere v družbenoekonomski praksi, sem namreč iz različnih zornih kotov obravnaval isto družbenoekonomsko tvarino. Gre za kritiko ekonomskega klasičnega in neoklasičnega liberalizma ter na ta način kritiko neoliberalistične globalizacije gospodarstva. Bralcem se za ta ponavljanja marksistično - keynesianske ekonomskoteoretične argumentacije opravičujem.

Z objavo člankov iz zadnjega dvajsetletja objavljenih v Zbirki člankov, sem namreč želel pokazati, da se je v tem za nas pomembnem tranzicijskem razdobju, poleg prevladujoče in indoktrinirane liberalistične Smith – Marshall - Friedmanove ekonomske misli ter njenih vrednot razvijala in gojila tudi Ricardo – Marx – Keynesova ekonomskoteoretična politekonomska misel, ki je oponirala sodobnemu ekonomskoteoretičnemu neoliberalističnemu funda-mentalizmu. Ta pa je s protireformacijo keynesizma – z liberalizacijo in deregulacijo ter privatizacijo in denacionalizacijo gospodarstva, zaostril krizo kapitalizma kot sistema.Na vrh strani