Sport Management

course

Aims of the course

- Študente seznaniti z osnovami managementa v športu, s planiranjem, organiziranjem, vodenjem in kontrolo kot štirimi funkcijami managementa v športu, z osnovnimi poslovno-funkcijskimi vidiki managementa v športu ter z osnovami managementa športne infrastrukture in športnih prireditev.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju managementa v športu, pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse (rezultat tega je priprava kakovostne seminarske naloge, ki mora temeljiti na praktičnih primerih) ter na ta način študente usposobiti za nadaljnje poglobljeno strokovno in raziskovalno delo na področju managementa v športu.
- Študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje čim bolje uporabljati v praksi (torej pri študentih ustvariti široko bazo znanja, da se bodo lahko kasneje z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju managementa v športu).

Course syllabus

1. Uvod v management v športu
2. Planiranje v športu
3. Organiziranje v športu
4. Vodenje v športu
5. Kontrola v športu
6. Poslovne funkcije v športu
7. Osnove managementa športne infrastrukture in športnih prireditev

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
 
To top of page