Tactical planning and control in sport

course

Aims of the course

- Študente seznaniti s procesom taktičnega planiranja in kontrole, postopki izdelave delnih in zbirnih taktičnih planov, postopki izvajanja taktične kontrole ter organizacijskimi prijemi taktičnega planiranja in kontrole v (športnih) organizacijah.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju taktičnega planiranja in kontrole, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse (rezultat tega je priprava kakovostne seminarske naloge, ki mora temeljiti na praktičnih primerih) ter na ta način študente usposobiti za nadaljnje poglobljeno strokovno in raziskovalno delo na področju taktičnega planiranja in kontrole.
- Študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje čim bolje uporabljati v praksi (torej pri študentih ustvariti široko bazo znanja, da se bodo lahko kasneje z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju taktičnega planiranja in kontrole).

Course syllabus

1. Planiranje in kontrola kot funkcijska podsistema znotraj sistema upravljanja in managementa
2. Planiranje in kontrola v športni organizaciji
2.1. Planiranje v športni organizaciji
2.1.1. Razlogi za planiranje
2.1.2. Proces planiranja
2.1.3. Vrste planiranja
2.1.4. Delni in zbirni plani
2.2. Kontrola v športni organizaciji
2.2.1. Razlogi za kontrolo
2.2.2. Proces kontrole
2.2.3. Vrste kontrole
2.2.4. Primerjalne osnove za ocenjevanje doseganja planov
2.3. Planiranje, kontrola, kontroling in benchmarking
3. Taktično planiranje in kontrola poslovanja v športni organizaciji
3.1. Taktično planiranje poslovanja v športni organizaciji
3.1.1. Integralni model taktičnega planiranja
3.1.2. Različica optimalnega taktičnega planiranja
3.1.3. Različica taktičnega planiranja na temelju usklajevanja delnih planov
3.2. Taktična kontrola poslovanja v športni organizaciji
3.2.1. Taktična kontrola z analizo odmikov
3.2.2. Kontrola uresničevanja taktičnih planov
4. Planiranje in kontrola projektov v športni organizaciji
4.1. Planiranje projektov v športni organizaciji
4.2. Kontrola projektov v športni organizaciji
5. Organizacija taktičnega planiranja in kontrole v centralizirani in decentralizirani športni organizaciji

1. Planning and control as functional subsystems within the governing and management system
2. Planning and control in sport organization
2.1. Planning in sport organization
2.1.1. Reasons for planning
2.1.2. Planning process
2.1.3. Types of planning
2.1.4. Partial and composite plans
2.2. Control in sport organization
2.2.1. Reasons for control
2.2.2. Control process
2.2.3. Types of control
2.2.4. Standards for evaluating the implementation of plans
2.3. Planning, control, controlling and benchmarking
3. Tactical business planning and control in sport organization
3.1. Tactical business planning in sport organization
3.1.1. Comprehensive model of tactical planning
3.1.2. An alternative of optimal tactical planning
3.1.3. An alternative of tactical planning based on coordination of partial plans
3.2. Tactical business control in sport organization
3.2.1. Tactical control with variance analysis
3.2.2. Control of implementation of tactical plans
4. Project planning and control in sport organization
4.1. Project planning in sport organization
4.2. Project control in sport organization
5. Organization of tactical planning and control in centralized and decentralized sport organization

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page