EF SEB LU logo

Analiza in razvoj globalnih trgov

course

Aims of the course

- Preko analize razvoja izbranih svetovnih trgov oblikovati sposobnost študentov, da uporabijo analitske makroekonomske instrumente na praktičnem primeru dogajanja v svetovnem gospodarstvu.
- Preko povzemanja skupnih značilnosti trgov opozoriti tudi na razlike in omejitve makroekonomske analize razvoja svetovnih trgov.

Course syllabus

1. Analitična slika globalnega gospodarstva
1.1. Pogoji delovanja globalnih trgov - od liberalizma do nacionalnega in multilateralnega usmerjanja
1.2. Trendi v globalni proizvodnji in potrošnji. Regionalni trgi. Nastajanje in propadanje ekonomskih integracij
1.3. Lokacija proizvodnje. Koncentracija proizvodnje in ekonomska geografija
1.4. Značilnosti globalnega povpraševanja. Koncentracija kupne moči
2. Globalni trgi izbranih proizvodov in storitev
2.1. Spreminjanje ponudbe in povpraševanja glede na: proizvodne posebnosti, naravne danosti, obilje produkcijskih faktorjev, proizvodne in konjukturne cikle; cenovne elastičnosti ponudbe in povpraševanja za tipične skupine proizvodov; tehnološki razvoj in spremembe v ponudbi v povpraševanju.
2.2. Posebnosti trga surovin za industrijsko predelavo; trg surovin za prehrambeno proizvodnjo.
2.3. Posebnosti trga industrijskih proizvodov - primeri za izbrane skupine, npr. tekstilni proizvodi, stroji in oprema,..
2.4. Posebnosti trga komercialnih storitev
3. Globalni trgi primarnih obnovljivih in neobnovljivih proizvodov
4. Globalni trg dela
4.1. Splošne značilnosti: monopsonistična konkurenca, sindikati, demografska slika
4.2. Vpliv globalizacije, migracija in neenakost plač
4.3. Svetovno povpraševanje in ponudba vodilnih delavcev
4.4. Poceni delovna sila in relokacija proizvodnje
5. Globalni trg kapitala in tehnologije
5.1. Mednarodna mobilnost kapitala. Globalni trgi kapitala in mednarodna finančna integracija
5.2. Pasti povečane mobilnosti kapitala. Vzhodnoazijska kriza in čredni učinek
5.3. Tuje neposredne investicije in mednarodni transfer tehnologije. Posledice za državo prejemnico, posledice za državo izvora (vpliv na plače, izobrazbeno strukturo zaposlenosti, produktivnost)

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 10:00 in R-306
 
To top of page