EF SEB LU logo

Pogodbeno gospodarsko pravo

course

Aims of the course

Pri predmetu pogodbeno pravo študentje/ke nadgradijo znanje iz osnov obligacijskega prava, ki so jih pridobijo v okviru predmeta Pravo družb in poslovno pravo. Metodološko je izvedba predmeta zasnovana tako, da študentje/ke spoznajo bistvene značilnosti gospodarskih pravnih poslov in najpomembnejše tipe gospodarskih pogodb. Hkrati jim pridobljena znanja omogočajo razmejitev gospodarskih pravnih poslov od klasičnih civilnopravnih razmerij. Študentje/ke spoznajo tudi osnove neposlovnih obligacij (odškodninske odgovornosti) ter načine zavarovanja pogodbenih obveznosti.
Predavanja so dopolnjena z vajami, pri katerih študentje/ke pridobljena znanja iz predavanj utrdijo pri predstavitvami dejanskih življenjskih primerov. Na ta način jim je omogočeno, da se usposobijo za sestavljanje preprostejših pogodb, za reševanje konkretnih primerov iz prakse ter da se seznanijo z najpogostejšimi napakami, ki se pojavljajo pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
Študentom/tkam, ki želijo pridobiti bolj poglobljena znanja, je omogočena priprava seminarske naloge, ki jo izdelajo s pomočjo mentorstva pedagoškega delavca, s čemer podrobneje spoznajo posamezne institute obligacijskega prava oziroma posamezne tipe gospodarskih pogodb.

Course syllabus

1. Nastanek in razvoj pravnih avtonomnih pravnih virov gospodarskih pogodb
2. Temeljni instituti obligacijskih razmerij
3. Sklepanje gospodarskih pogodb
4. Instrumenti za utrejevanje pogodbenih obveznosti pogodbenih strank
5. Pravice in obveznosti pogodbenih strank
6. Pravne posledice kršitve oziroma neizpolnitve pogodbenih obveznosti
7. Odgovornost za nastalo škodo iz poslovnih in neposlovnih razerij
8. Posamezne vrste pogodbenih razmerij (prodajna, delovršna, agencijska, komisijska, podredniška, pogodba o cesiji, pogodba o leasingu, pogodba o franšizingu, pogodba o forfertiranju, pogodba o facturingu, pogodba o asignaciji, distribucijska pogodba, ...............)
9. Temeljna pravila mednarodnega zasebnega prava
9. Reševanje sporov, s poudarkom na alternativnih oblikah

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in RZ-201
 
To top of page