Tactical planning and control

course

Aims of the course

- Študente seznaniti s pojmom taktičnega planiranja in kontrole, sestavinami sistema taktičnega planiranja in kontrole, procesom taktičnega planiranja, različnimi pristopi k razvijanju taktičnih planov ter procesom taktične kontrole.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju taktičnega planiranja in kontrole, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter na ta način študente usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju taktičnega planiranja in kontrole.
- Študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v strokovnjake na področju taktičnega planiranja in kontrole.

Course syllabus

1. Uvod v planiranje in kontrolo
2. Sistem taktičnega planiranja in kontrole
3. Integralni model taktičnega planiranja in kontrole
4. Različica optimalnega taktičnega planiranja in kontrole
5. Različica usklajevalnega taktičnega planiranja in kontrole
6. Fleksibilno planiranje
7. Uporaba točke preloma pri planiranju
8. Posebnosti planiranja in kontrole v decentraliziranih podjetjih

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
 
To top of page