EF SEB LU logo

Finančna analiza 1

course

Aims of the course

- Uvesti študente v sodobno finančno analizo podjetja. Analiza podjetij izključno z vidika zunanjega investitorja brez dostopa do notranjih informacij.
- Podati študentom metode analize, ki jo bodo lahko kasneje dopolnjevali v skladu s svojimi potrebami v praksi.
- Obravnava nekaterih klasičnih tem iz področja finančne analize in nekatera novejša orodja in spoznanja finančne analize.
- Izdelava poročila o finančnem stanju in uspešnosti izbranega podjetja v primerjavi s konkurenti.
- Pridobitev znanj iskanja finančnih informacij po mednarodnih bazah.
- Izdelava poročila o vrednotenju lastniškega kapitala na primeru izbranega podjetja.

Course syllabus

1. Uvod v finančno analizo (pojmovanje podjetja v finančni analizi, kaj je finančna analiza)
2. Temeljni računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz vseobsegajočega donosa).
3. Orodja finančne analize (temeljna orodja iz poslovnih financ, navpična in vodoravna analiza izkazov stanja in poslovnega izida, primerjava s panogo, vpliv tržnih informacij)
4. Finančna analiza z vidika upnika (izbor kazalcev, uporaba kazalcev)
5. Finančna analiza z vidika lastnika
6. Iskanje računovodskih informacij na internetu in po bazah podatkov
7. Vrednotenje podjetja (DCF, dividendni modeli, modeli vrednotenja z multiplikatorji, model likvidacijske vrednosti)

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 10:30 in P-320
 
To top of page