EF SEB LU logo

Finančno računovodstvo

course

Aims of the course

- Nadgraditi znanje finančnega računovodstva iz elementarnega na srednjo raven zahtevnosti.
- Poglobljeno spoznati pripravo računovodskih informacij za zunanje uporabnike.
- Naučiti študente uporabiti teoretično znanje pri reševanju konkretnih problemov, s katerimi se soočajo računovodje, poslovodstvo in vlagatelji.
- Pokazati na povezavo med računovodstvom, financami in drugimi disciplinami.
- Naučiti študente o vsebini skupinskih izkazov
- Seznaniti študente z etičnimi dilemami v računovodstvu.

Course syllabus

1. Računovodsko merjenje sredstev in obveznosti (nadaljevanje osnov) ter vsebina letnega poročila - informiranje interesnih skupin
1.1. Finančni inštrumenti (finančne naložbe in finančni dolgovi) – razvrstitev in merjenje in razkritja tveganj
1.2. Rezervacije - ocena bodočih obveznosti garancij, pokojnin, odpravnin in podobnih dolgov
1.3. Izkaz vseobsegajočega donosa
1.4. Povzetek vseh merjenj gospodarskih kategorij in sestavitev štirih temeljnih računovodskih izkazov
2. Poslovne združitve
3. Poročanje in analiza uspešnosti po poslovnih odsekih
4. Izvenbilančni posli
5. Vloga računovodskih informacij pri nadzoru poslovodstva
6. Računovodstvo in etika

Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 15:00 in P 214/1
 
To top of page