EF SEB LU logo

Matematika za poslovne in ekonomske vede

course

Aims of the course

- Razvijati logično mišljenje.
- Dati slušatelju temeljne matematične pojme, potrebne za kvantitativno obravnavanje ekonomskih in poslovno organizacijskih problemov.

Course syllabus

1. Funkcije ene spremenljivke
1.1. Funkcija, kompozitum, inverzna funkcija
1.2. Linearna funkcija
1.3. Polinomi, racionalne funkcije
1.4. Eksponentna funkcija, logaritem
1.5. Zveznost in limita
2. Odvod in uporaba
2.1. Odvod in diferencial
2.2. Taylorjeva vrsta
2.3. Analiza funkcije
2.4. Uporaba v ekonomiji
3. Funkcije dveh spremenljivk
3.1. Parcialni odvodi in diferencial
3.2. Nevezani ekstremi
4. Nedoločeni in določeni integral
5. Finančna matematika
6. Linearna algebra
6.1. Matrike
6.2. Determinante
6.3. Sistemi linearnih enačb
6.4. Input-output modeli
7. Verjetnostni račun
7.1. Kombinatorika
7.2. Algebra dogodkov
7.3. Verjetnost, pogojna verjetnost
7.4. Bernoullijevo zaporedje poskusov
7.5. Diskretne slučajne spremenljivke
7.6. Zvezne slučajne spremenljivke
7.7. Momenti

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page