EF SEB LU logo

Mednarodna ekonomika

course

Aims of the course

▪ Podati teoretsko podlago za razumevanje vzrokov, vzorcev in učinkov mednarodne trgovine z vidika različnih teorij MM.
▪ Omogočiti razumevanje prepleta in razhajanj med teorijo in dejanskimi zunanjetrgovinskimi tokovi.
▪ Utrditi razumevanje povezave med zunanjo trgovino na eni strani ter rastjo, lokacijo in strukturo proizvodnje ter dohodkovno neenakostjo na drugi strani.
▪ Omogočiti študentom, da bodo sposobni samostojne analize in kritičnega razmišljanja o vzrokih in posledicah mednarodne menjave ter posameznih ukrepov njenega usmerjanja na nacionalni, regionalni in globalni ravni.

Course syllabus

1. Značilnosti svetovne trgovine in uvod k teorijam mednarodne menjave
- glavni trendi v svetovnih trgovinskih in faktorskih tokovih
- evidentiranje zunanje ekonomskih tokov in plačilna bilanca
- doktrine mednarodne menjave
2. Klasična teorija mednarodne menjave
- teorije primerjalnih prednosti (A. Smith, D. Ricardo)
- razširitev in testi Ricardovega modela (Dornbush, Fisher in Samuelsonov model)

3. Neoklasična teorija MM
- naraščajoči stroški in oblikovanje splošnega ravnotežja v pogojih proste MM
- oblikovanje svetovne ravnotežne cene in ponudbene krivulje, pogoji menjave
- Heckscher-Ohlinov model (H-O teorem, t eorem o izenačenju cen p.d., Stolper-Samuelsonov teorem in učinek MM na porazdelitev dohodka, teorem Rybczynskega)
-kratkoročni učinki in model specifičnih p.d.
- empirični testi H-O modela

4. Nove teorije mednarodne menjave
- pomen znotrajpanožne trgovine
- tehnologija in dinamika (teorija življenjskega cikla proizvodov)
- povpraševanje in dohodkovni učinek (Linder)
- zunanje ekonomije obsega in MM
- monopolistična konkurenca in MM (Krugmanov model, Spence –Dixit-Stiglitz in Lancesterjeva struktura preferen)
- podjetja v globalni ekonomiji: odločitev za izvoz, outsourcing, multinacionalna podjetja, heterogena podjetja, globalne verige vrednosti

5. Mednarodna menjava, mednarodni pretok proizvodnih dejavnikov in gospodarska rast

6. Usmerjanje MM
- WTO, procesi multilateralne liberalizacije in regionalne ekonomske integracije
- argumenti za usmerjanje zunanjeekonomskih tokov
- ekonomska analiza učinkov ZT ukrepov: carinski in necarinski ukrepi, spodbujanje izvoza
- drugi ukrepi za usmerjanje mednarodnih ekonomskih tokov

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 10:00 in R-306
 
To top of page