Management in Sport

course

Aims of the course

- Študente seznaniti z osnovami managementa v športu, s planiranjem, organiziranjem, vodenjem in kontrolo kot štirimi funkcijami managementa v športnih organizacijah, z osnovnimi poslovnimi funkcijami v športnih organizacijah ter z osnovami managementa športne infrastrukture in športnih prireditev.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju managementa v športu, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter jih na ta način usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju managementa v športu.
- Študentom pomagati, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju managementa v športu.

Course syllabus

1. Uvod v management
2. Uvod v management v športu
3. Planiranje v športu
4. Organiziranje v športu
5. Vodenje v športu
6. Kontrola v športu
7. Poslovne funkcije v športu

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
 
To top of page