EF SEB LU logo

Bančni management

course

Aims of the course

Namen predmeta je omogočiti razumevanje ključnih konceptov, ki so pomembni za upravljanje bank kot finančnih podjetij. Da bi se tak namen dosegel, je uvodni del predmeta usmerjen k obravnavi bank kot finančnih posrednikov. Izhajajoč iz tega se razvijejo ključni koncepti upravljanja tveganj ter upravljanja naložb in obveznosti v bankah. Vzporedno s tem poteka seznanjanje z regulacijo, ki je relevantna za bančno dejavnost, in ima hkrati vpliv na oblikovanje razvojne strategije bank. Sklepni del predmeta je namenjen vprašanju oblikovanja ustreznih strategij za moderne banke, ki dandanes delujejo v visoko konkurenčnem in dinamičnem okolju.

Course syllabus

1. Banke kot finančni posredniki
2. Upravljanje tveganj v bankah (obrestno tveganje, tržna tveganja, kreditno tveganje, operativna tveganja)
3. Regulacija poslovanja bank in vpliv regulacije na poslovanje banke:
a. Namen in funkcija regulacije bank
b. Kapitalska ustrezno bank in upravljanje s kapitalom banke
c. Druge oblike regulacije: jamstvo za vloge, omejevanje strukture naložb, regulacija denarnih oblasti
4. Upravljanje naložb in obveznosti bank:
a. Upravljanje naložb (alokacija kreditov, določanje profilov tveganja za komitente, nekreditne naložbe, določanje cene kreditiranja,…)
b. Upravljanje obveznosti (depoziti kot vir financiranja, nedepozitni viri, določanje cene depozitnih in nedepozitnih virov financiranja,…)
c. Izvenbilančno poslovanje bank (off-balance sheet activities)
d. Listinjenje
5. Razvojne strategije bank na mednarodnih trgih
Prihodnost razvoja bančne dejavnosti

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 0:00 in Zoom
  • Office Hours
  • Monday at 14:30 in P-303
 
To top of page