Strategic Management in Sport

course

Aims of the course

- Študente seznaniti s procesom strateške analize, razvijanja strategij, uresničevanja strategij in strateške kontrole v dobičkovnih in nedobičkovnih športnih organizacijah.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju strateškega managementa v športu, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter jih na ta način usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju strateškega managementa v športu.
- Študentom pomagati, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju strateškega managementa v športu.

Course syllabus

1. Uvod v strateški management
2. Strateška analiza (analiza zunanjega in notranjega okolja, SWOT analiza, portfeljska analiza, analiza verige vrednosti)
3. Razvijanje strategij
4. Uresničevanje strategij
5. Strateška kontrola
6. Strateški management v nedobičkovnih organizacijah

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
 
To top of page