Research-Consulting Project in a Sport Organization

course

Aims of the course

Cilj predmeta je podati predloge rešitev aktualnega poslovnega problema konkretne športne organizacije. Predlogi rešitev temeljijo na poglobljenem raziskovalnem in svetovalnem delu. Rešitve se naročniku predstavijo v obliki pisnega elaborata in na ustni prestavitvi. Študent bo po zaključku projekta usposobljen za samostojno in timsko raziskovalno in svetovalno delo v športnih in s športom povezanih organizacijah.

Course syllabus

Pred začetkom semestra so študenti razporejeni v time, pri čemer se vsak tim ukvarja s specifičnim raziskovalno-svetovalnim projektom v konkretni športni organizaciji. Študenti torej rešujejo povsem praktične probleme športnih (ali kakšnih drugih s športom povezanih) organizacij, ki jih v sodelovanju s koordinatorjem iz ene izmed obeh fakultet opredelijo te športne organizacije. Delo poteka skozi cel semester, končni (in po potrebi tudi vmesni) rezultati posameznega projektnega tima pa so naročniku (športni organizaciji) predstavljeni po koncu semestra. Delo vsakega projektnega tima usmerja mentor, ki prihaja iz ene izmed obeh fakultet in je strokovnjak na področju, ki ga projekt naslavlja. Vloga mentorja je, da strukturira in usmerja delo članov tima. Študentje v sklopu projekta najprej naredijo teoretičen pregled obravnavanega področja, ki jim pomaga definirati metodologijo za nadaljnje raziskovanje. V drugi fazi študentje izvedejo raziskavo, analizirajo rezultate in opravijo vse ostale potrebne aktivnosti, ki so potrebne za čim bolj kakovostno končno rešitev obravnavanega problema. Rezultate svojega dela naročniku projekta študenti predajo v obliki pisnega elaborata in jim ga tudi formalno ustno predstavijo.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
 
To top of page