EF SEB LU logo

Globalna ekonomika

course

Aims of the course

Poglobiti znanje in razviti možnost praktične uporabe sodobnih spoznanj s področja teorij mednarodnega gospodarskega sodelovanja.
Razvijati znanja potrebna za uporabno in kompleksno razumevanje učinkov gospodarskih in poslovnih politik značilnih za odprta nacionalna gospodarstva v razmerah ekonomske globalizacije.

Course syllabus

Neoklasična teorija mednarodne menjave: Heckscher-Ohlinov teorem, teorem izenačenja cen proizvodnih dejavnikov, Stolper-Samuelsonov teorem, teorem Rybczynskega.
Dopolnitve tradicionalnih teorij mednarodne menjave
transportni stroški in mednarodna menjava
mednarodna mobilnost proizvodnih dejavnikov
mednarodna menjava v pogojih negotovosti
"Nove" teorije mednarodne menjave
Naraščajoči donosi obsega (zunanje, notranje ekonomije obsega) in proizvodna diferenciacija: Krugmanov model monopolistične konkurence, modeli strateškega obnašanja podjetij (oligopolna konkurenca).
Okusi, dohodek na prebivalca in tehnološke spremembe kot determinante mednarodne menjave: Linderjeva hipoteza, teorije proizvodnih ciklov.
Ekonomska geografija.
Teorije mednarodne menjave in multinacionalna podjetja.
Zunanjetrgovinska politika. Ukrepi in analiza njihovih učinkov. Od usmerjanja k liberalizmu, vloga WTO.
Mednarodna menjava in ekonomska rast
gospodarska rast in obseg trgovine
gospodarska rast in odnosi menjave (terms of trade)
povečanje obsega proizvodnih dejavnikov in mednarodna menjava
tehnološki napredek in mednarodna menjava
zunanja trgovina, gospodarska rast in učinki globalizacije - konkurenca, posebnosti multinacionalnih podjetij
Odprto gospodarstvo in vloga denarja
devizni trg in devizni tečaj
plačilna bilanca in narodnogospodarski računi
metode in proces zunanjega uravnoteženja gospodarstva (vloga deviznega tečaja, Marshall-Lernerjev teorem, absorbcija, enakost kupne moči valute…)
mednarodna gibanja kapitala in proces zunanjega uravnoteženja gospodarstva
IMF in pričakovane reforme mednarodne ureditve nadzora denarnih in kapitalskih tokov

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 10:00 in R-306
 
To top of page