EF SEB LU logo

Strokovna praksa v tujini

course

Aims of the course

Namen strokovne prakse je, da se študenti seznanijo z delom in poslovanjem določenega podjetja ali druge družbene pravne osebe ter hkrati uporabljajo in preizkusijo na fakulteti pridobljena znanja pri obdelavi določenega ekonomsko- poslovnega problema v njej.

Cilj strokovne prakse je pridobitev kompetenc:
- Študent/ka zna povezati teoretična znanja s praktičnimi znanji in spoznanji ter izkušnjami
- Je usposobljen/a za spremljanje in vrednotenje poslovanja organizacije in reševanje ekonomskih problemov iz vsebinskega, organizacijskega in institucionalnega vidika.
- Pridobi praktične izkušnje pri načrtovanju, vodenju, izvajanju in vrednotenju poslovanja organizacije.
- Sodeluje z zaposlenimi v instituciji, kjer opravlja praktično delo in z njimi ustrezno komunicira.
- Pridobi znanja o pomenu, možnostih in oblikah osebnega strokovnega izobraževanja in o spodbujanju lastnega profesionalnega razvoja ter vseživljenjskega učenja in izobraževanja.
- Pridobi sposobnost upravljanja samega sebe, upravljanja z delom, upravljanja težav.
- Pozna konkretne situacije, različne vloge strokovnega sodelavca in procesov znotraj določene institucije in razvije poklicne kompetence.
- Pridobi sposobnost medkulturnega komuniciranja in delovanja v multikulturnih timih.

Course syllabus

Vsebina strokovne prakse je vezana na vsebino študijskega programa študenta. Vsebino in program strokovne prakse ter delovne naloge študenta določi svetovalec v organizaciji v skladu z navodili o izvajanju strokovne prakse in s študijskim programom študenta.

 
To top of page