Vpisni pogoji in merila za izbiro

doctoral

V program se lahko vpiše vsak, ki je končal:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program, za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, če opravi študijske obveznosti, določene s programom v obsegu 36 kreditnih točk;
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk ECTS);
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program tuje univerze v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

Pri izbiri kandidatov se upošteva:

 1. uspeh pri podiplomskem študiju - do 20 točk
  Oceno uspeha pri podiplomskem študiju sestavlja:
  • povprečna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študiju - do 10 točk
  • diploma podiplomskega študijskega programa - do 10 točk
 2. uspeh pri ustnem izpitu – do 80 točk
  Komisija na ustnem izpitu oceni naslednje:
  • dosedanjo uspešnost pri študiju – do 20 točk:
   • povprečna ocena opravljenih izpitov na dodiplomskem študiju
   • ustrezna predhodna znanja
  • znanstveno-raziskovalni potencial – do 20 točk:
   • razumevanje znanstvenega raziskovanja, ki ga izkazuje v okvirnem raziskovalnem predlogu (ujemanje področja raziskovanja z raziskovalnim delom na EF)
   • kvalitativna ocena potenciala kandidata za doktorski študij
  • motivacijo kandidata – do 10 točk:
   • motivacijo kandidata, kot jo izkazuje v motivacijskem pismu in na razgovoru
   • pridobljeno neodvisno financiranje za najmanj 50 odstotkov zaposlitve (mladi raziskovalec iz gospodarstva, mednarodna štipendija,...)
  • dosedanje raziskovalno delo kandidata (objave člankov, publikacij) – do 15 točk:
   • objavljen znanstveni članek
   • strokovna publikacija
  • drugo (npr. opravljen GMAT, GRE test, nagrade, priznanja…) – do 15 točk
Rok za oddajo prijav za študijsko leto 2023/2024 se je iztekel. Razpis za vpis v doktorski študijski program v študijskem letu 2024/2025 bo objavljen predvidoma marca 2024.

pdf icon Pravila o doktorskem študijskem programu Ekonomske in poslovne vede

pdf icon Letno poročilo doktorskega programa 2022

pdf icon Letno poročilo doktorskega programa 2021

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

pdf icon Zbornik za doktorski program Ekonomske in poslovne vede - 2024/25

Na vrh strani