Aims of the course

no description

Course syllabus

1. Opredelitev računovodstva
2. Temeljne ekonomske kategorije v računovodstvu
2.1. Sredstva
2.2. Obveznosti do virov sredstev
2.3. Stroški
2.4. Odhodki
2.5. Prihodki
2.6. Poslovni izid
3. Knjigovodstvo
3.1. Opredelitev knjigovodstva
3.2. Knjigovodski proces
3.3. Dvostavno knjigovodstvo
3.4. Knjigovodska poročila
4. Računovodski izkazi
4.1. Bilanca stanja
4.2. Izkaz poslovnega izida
4.3. Izkaz denarnih tokov
5. Računovodsko nadziranje
6. Analiziranje računovodskih izkazov

Course director(s)

  • Office Hours
  • Friday at 10:00 in P-214/I
  • Office Hours
  • Tuesday at 15:00 in P-214/I
 
To top of page