Strategic Management

course

Aims of the course

Cilji predmeta naslavljajo razvoj študentovih kompetenc prepoznavanja in ustreznega odzivanja na kritične strateške izzive. Študentje bodo zmožni razviti strategije, jih udejanjiti in vršiti strateški nadzor nad njihovim izvajanjem. Uspešno reševanje ključnih vprašanj in izzivov v razvoju strategije, izvajanju strategije in strateškem nadzoru. Nekatere izmed ključnih lekcij predmeta so:
• sodelovanje v delavnici o oblikovanju strategij in snovanju orodij za njihovo izvajanje (Balanced Scorecard, 3. generacija),
• zmožnost iskanja soglasja o ključnih strateških vprašanjih,
• naučiti se, kako strateško vplivati na človekovo vedenje - spodbuditi prizadevanja članov organizacije in jih usmeriti k doseganju strateških ciljev organizacije (npr. usklajevanje prizadevanj),
• razviti razumevanje pomena usklajenosti med strategijo in organizacijsko strukturo, pa tudi strategijo in sistemom managementa v organizaciji (sistemi za merjenje uspešnosti in sistemi spodbud).

Course syllabus

Razpored po predavanjih in glavna gradiva
1. srečanje
Uvod v strateški management: Ključni koncepti in izzivi
Osnovno gradivo: Jay Barney: Gaining and Sustaining Competitive Advantage 4th Ed. (Prentice Hall)
Dodatno gradivo: W. Chan Kim, Renee Mauborgne (2005): The Blue Ocean Strategy

2. srečanje
Analiza konkurenčnega položaja
Osnovno gradivo: Understanding Industry Structure (Michael E. Porter)
Dodatno gradivo: W. Chan Kim, Renee Mauborgne (2005): The Blue Ocean Strategy – Chapters 1 and 2

3. srečanje
Ocenjevanje prednosti in slabosti podjetja: Vidik notranjih virov podjetja
J. Prašnikar, M. Lisjak, A. Rejc Buhovac & M. Štembergar (2008): Identifying and Exploiting the Inter-relationships between Technological and Marketing Capabilities, Long Range Planning

4.- 7. srečanje
Razvoj strategih s pomočjo orodja Balanced Scorecard 3. generacije (delavnice)

8. srečanje
Strateška kontrola—sistemi kazalcev za kontrolo uresničevanja strategije
Simons. R. (2000): Designing Strategic Performance Measurement Systems for Strategy Implementation

9. srečanje
Cascading strategij

10. srečanje
Trajnostne strategije—posebnosti razvijanja in uresničevanja trajnostnih strategij Obvezno gradivo: Marc J. Epstein, Adriana Rejc Buhovac, Kristy Yuthas (2009): Managing Social, Environmental, and Financial Performance Simultaneously: What Can We Learn from Corporate Best Practices?

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in P-332
  • Office Hours
  • Monday at 10:00 in P-325
 
To top of page