EF SEB LU logo

Strateški management 1

course

Aims of the course

- Študente seznaniti s procesom strateškega managementa ter jih naučiti povezovati poslovno-funkcijska znanja, kar jim omogoča boljše razumevanje povezav med različnimi organizacijskimi ravnmi in poslovno-funkcijskimi področji v podjetju.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju strateškega managementa, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter na ta način študente usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju strateškega managementa.
- Študente pripraviti na to, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v strokovnjake na področju strateškega managementa.

Course syllabus

1. Uvod v strateški management
2. Analiza širšega in ožjega okolja podjetja
3. Analiza virov, sposobnosti in znanja podjetja
4. Predvidevanje v podjetju
5. Celovita analiza
6. Poslanstvo, vizija in strateški cilji
7. Celovite strategije
8. Poslovne strategije
9. Funkcijske strategije
10. Ocenjevanje in izbira strategij
11. Uresničevanje strategij
12. Strateška kontrola
13. Organizacija strateškega managementa

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in P-332
  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in P-325
  • Office Hours
  • Tuesday at 11:00 in P-327
 
To top of page