EF SEB LU logo

Ekonometrija 1

course

Aims of the course

Študentje bodo dobili osnovna znanja in spretnosti, ki so potrebna za sodobno ekonometrično analizo. Sposobni bodo uporabiti znanja pri analizi ekonomskih in poslovnih fenomenov ter razumeti ekonometrične metode, pristope, ideje, rezultate in sklepe, ki jih zasledimo v knjigah in člankih v ekonomiji in poslovnih vedah. V okviru predmeta bo poudarek na tradicionalnih ekonometričnih metodah. Študentje bodo razumeli bistvene razlike med časovnimi vrstami in presečnimi podatki ter specifične ekonometrične probleme, na katere naletimo pri delu z izbranim tipom podatkov. Dobili bodo spretnosti, ki so potrebne za oblikovanje in razvoj multiplih regresijskih modelov. Obravnavane metode bodo razumeli do te mere, da jih lahko uporabijo na ekonomskih bazah podatkov z uporabo sodobnih ekonometričnih programskih paketov.

Cilji in kompetence pri predmetu so torej naslednji:
– Razširiti in poglobiti znanje kvantitativnih metod z osnovnimi ekonometričnimi metodami.
– Spoznati teoretične temelje ekonometričnih metod.
– Pridobiti znanje za praktično uporabo teoretičnih konceptov.
– Razviti sposobnost za izbiro ustrezne metode pri analizi povezav med ekonomskimi kategorijami.
– Razviti sposobnost za vsebinsko interpretacijo dobljenih rezultatov.

Course syllabus

1. Uvod v ekonometrijo
2. Klasični linearni model multiple regresije
3. Preizkušanje domnev
4. Napovedovanje na podlagi regresijskega modela
5. Preverjanje specifikacije in izbira funkcijske oblike regresijskega modela
6. Preverjanje predpostavk klasičnega linearnega regresijskega modela
7. Regresijski model z nepravimi pojasnjevalnimi spremenljivkami

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 14:30 in RZ-402
 
To top of page