EF SEB LU logo

Statistična analiza

course

Aims of the course

- Spoznati in nadgraditi poznavanje osnovnih statističnih metod.
- Pridobiti osnovna znanja s področja vzorčenja, ocenjevanja parametrov in proučevanja odvisnosti pojavov.
- Spoznati in samostojno uporabljati izbrano statistično programsko orodje.
- Razvijati kritično razmišljanje in sklepanje na podlagi podatkov.

Course syllabus

- Ponovitev osnovnih statističnih pojmov in osnovne opisne statistike
- Verjetnostne porazdelitve: splošni pojmi, normalna porazdelitev,
standardizirana normalna porazdelitev
- Osnove vzorčenja (enostavno slučajno vzorčenje): slučajna izbira enot, vzorčna ocena, cenilka, porazdelitev vzorčnih ocen
- Ocenjevanje parametrov z velikimi vzorci: točkovna in intervalna ocena
- Vzorčenja z omejitvami
- Teoretične osnove statističnega preizkušanja domnev: ničelna in alternativna domneva, napaka 1. in 2. vrste, postopek preizkušanja domnev
- Preizkušanje domnev: o aritmetični sredini (in o razliki aritmetičnih sredin), o varianci (in o enakosti varianc), o deležu enot
- Enostavna in multipla linearna regresijska funkcija (izgradnja
regresijskega modela, ocenjevanje parametrov in preizkušanje domnev
o parametrih regresijske funkcije, izračun mer korelacije)
- Analiza odvisnosti med opisnimi spremenljivkami
- Neparametrični testi
- Analiza časovnih vrst: osnovni pojmi, linearni in eksponentni trend, periodična komponenta

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 15:00 in Zoom Room
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 11:15 in RZ-403
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 11:00 in RZ-403
 
To top of page