EF SEB LU logo

Metode in tehnike raziskovalnega dela

course

Aims of the course

Usposobiti študenta za samostojno in skupinsko raziskovalno delo s poudarkom na učinkoviti izrabi možnosti, ki jih za raziskovalno delo ponuja sodobna informacijska tehnologija.
Seznaniti študenta s teoretičnimi značilnostmi ter praktičnimi implikacijami razpoložljivih raziskovalnih pristopov v poslovnih vedah.
Utrditi in poglobiti znanje s področja statističnega sklepanja in proučevanja odvisnosti.
Seznaniti študenta z metodami multivariatne analize in drugimi naprednimi statističnimi metodami ter ga usposobiti za samostojno uporabo teh metod v poslovnih aplikacijah na različnih področjih.
Usposobiti študenta za samostojno uporabo pridobljenega znanja v procesih sprejemanja poslovnih odločitev.

Course syllabus

UVOD
Predpogoji za uspešno raziskovalno delo
Izzivi raziskovalnega dela v ekonomiji in poslovnih vedah
Etična vprašanja raziskovalnega dela

TEORIJA IN PRAKSA MERJENJA
Kakovost merjenja
Zanesljivost
Veljavnost
Druge določljivke kakovostnega merjenja
Priprava raziskovalnega načrta

INTERVJUJI IN ANKETE
Osnovni pojmi
Tipologije
Dejavniki kakovostne izvedbe
Intervjuji in anketno raziskovanje v praksi

OPAZOVALNE ŠTUDIJE
Osnovni pojmi
Tipologije
Dejavniki kakovostne izvedbe
Opazovalne študije v praksi

EKSPERIMENTALNO RAZISKOVANJE
Osnovni pojmi
Tipologije
Dejavniki kakovostne izvedbe
Eksperimentalno raziskovanje v praksi

RAZISKOVALNE ŠTUDIJE PRIMEROV
Osnovni pojmi
Tipologije
Dejavniki kakovostne izvedbe
Raziskovalne študije primerov v praksi

OSNOVE VZORČENJA
Osnovni pojmi
Tipologije
Dejavniki kakovostne izvedbe
Vzorčenje v praksi

PREIZKUŠANJE HIPOTEZ
Ponovitev teorije preizkušanja hipotez

REGRESIJSKA ANALIZA
Ponovitev in razširitev linearne regresije
Nelinearna regresija
Večnivojska regresija

UVOD V METODE MULTIVARIATNE ANALIZE
Oris multivariatne analize
Priprava podatkov za multivariatno analizo
Grafične metode v multivariatni analizi

METODE SOODVISNOSTI
Metoda glavnih komponent
Faktorska analiza
Korespondenčna analiza

METODE ODVISNOSTI
Diskriminantna analiza
Logistična regresija

DRUGE METODE
Metode razvrščanja v skupine
Analiza omrežij
Statistična analiza odločitev

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 • Skype: joze.rovan 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:00 in R-405
 • Marko Pahor, PhD, Full Professor

 • Academic Unit for Mathematics, Statistics and Operations Research (Regular Member)
 • Academic Unit for Money and Finance (Associate Member)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:00 in Zoom Room
 
To top of page