Strategic Management 2

course

Aims of the course

- Študente seznaniti z odnosom med strateškim managementom in upravljanjem, teorijami osnov konkurenčne prednosti podjetja, teorijo strategij rasti, teorijo strategij krčenja, pomenom okoljskih strategij in družbene odgovornosti podjetij, izbranimi vprašanji uresničevanja strategij in strateške kontrole ter procesom strateškega managementa v nedobičkovnih organizacijah.
- Študente naučiti uporabljati in kritično presojati študijsko literaturo na področju strateškega managementa, tako pridobljeno znanje povezovati z aktualnimi problemi iz prakse ter jih na ta način usposobiti za kasnejše strokovno in raziskovalno delo na področju strateškega managementa.
- Študentom pomagati, da bodo obravnavane teoretične koncepte, metodološke prijeme in praktične primere dejansko razumeli in znali pridobljeno znanje kasneje čim bolje uporabljati v praksi, kjer se bodo lahko z dodatno pridobljenimi izkušnjami razvili v vrhunske strokovnjake na področju strateškega managementa.

Course syllabus

1. Uvod v strateški management
1.1. Proces strateškega managementa
1.2. Bistvo strategije
1.3. Paradoksi strateškega managementa
1.4. Teoretične šole strateškega managementa

2. Strateško upravljanje
2.1. Razlike med upravljanjem in managementom
2.2. Teorija principal-agent
2.3. Sistemi upravljanja
2.4. Etika in vrednote lastnikov in managerjev

3. Osnove in oblike konkurenčne prednosti
3.1. Pojavne oblike konkurenčne prednosti
3.2. Teorije o osnovah konkurenčne prednosti

4. Izbrane teme o strateški analizi

5. Izbrane teme o celovitih strategijah
5.1. Teorija strategij rasti (s poudarkom na diverzifikaciji, združitvah in prevzemih ter strateških partnerstvih)
5.2. Teorija strategij krčenja

6. Izbrane teme o poslovnih strategijah

7. Okoljske strategije in družbena odgovornost podjetja

8. Izbrane teme o uresničevanju strategij in strateški kontroli
8.1. Aktivnosti za lažje uresničevanje strategij
8.2. Tradicionalni in sodobni sistemi merjenja uspešnosti
8.3. Povezovanje mer uspešnosti s strateškimi cilji
8.4. Povezovanje sistemov nagrajevanja z merami uspešnosti
8.5. Management strateških sprememb

9. Strateški management v nedobičkovnih organizacijah

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-327
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in P-332
  • Office Hours
  • Monday at 10:00 in P-325
 
To top of page