EF SEB LU logo

Pravo vrednostnih papirjev

course

Aims of the course

Z osvojitvijo vsebin iz učnega načrta študenti/ke nadgradijo temeljna znanja, ki so jih pridobili pri predmetu PDPP, služila pa jim bodo v poslovni in bančni praksi. Spoznali bodo funcije posameznih vrst vrednostnih papirjev kot kreditnega sredstva, instrumentov negotovinskih plačil, podlag za zbiranje sredstev, instrumentov za pospeševanje cirkulacije blaga, instrumentov za financiranje, instrumentov za urejanje količine denarja v obtoku, itd. Seznanili se bodo s pravno ureditvijo posamezne oblike vrednostnega papirja, pogojev za prenos pravic med pravnimi subjekti in načina uveljaljanja pravic, ki jih posamezna oblika vrednostnega papirja uteleša.

Course syllabus

Nastanek in razvoj ideje
Splošne določbe o vrednostnih papirjih
Pomen vrednostnih papirjev za gospodarske subjekte in gospodarstvo
Temeljni pravni viri prava vrednostnih papirjev
Mednarodno menično pravo, Ženevska konvencija, anglosaksonsko pravo,
Konvencija ZN o mednarodni trasirani menici
Opredelitev vrednostnega papirja, razvrščan je vrednostnih papirjev glede na njihovo pravno naravo in glede na način trgovanja
Temelj za nastanek in narava pravic iz vrednostnega papirja
Obligacijskopravni vrednostni papirji:
Menica (vrste menic, bistveni elementi, menična dejanja, avaliranje,indosiranje,predložitev v plačilo, protestiranje, uveljavljanje meničnega zahtevka, ugovori dolžnika, zastaranje, amortizacijski postopek, neupravičena obogatitev)
Ček (pravna narava in bistveni elementi čeka, vrste čekov, izdaja in cirkulacija čeka, prenos čeka, prepoved akcepta, aval, predložitev čeka v plačilo, prezentacijski roki, preklic čeka, čekovna zapora, zastaranje, amortizacija, posebne vrste čekov /certificirani ček,ček z vizo, bančni ček, postdatirani ček itd/
Obveznica
Blagajniški zapisi, komercialni zapisi
Stvarnopravni (blagovni) vrednostni papirji:
Skladiščnica
Konosament
Železniški, kamionski, avionski tovorni list, zavarovalna polica
Izkazni papirji
Izkazni znaki
Korporacijski vrednostni papirji

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in RZ-201
 
To top of page