EF SEB LU logo

Računovodstvo v bankah in zavarovalnicah

course

Aims of the course

Cilj predmeta Računovodstvo v bankah in zavarovalnicah je študente seznaniti ne le s tistimi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) , ki jih finančne inštitucije najpogosteje uporabljajo pri svojem računovodskem poročanju, pač pa tudi z zahtevami, ki jih pred banke, zavarovalnice, sklade in druge finančne inštitucije postavljajo nadzorni organi, kot so Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor ter Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Course syllabus

Zakonodajni okvir računovodskega poročanja finančnih inštitucij.
Letno poročilo finančnih inštitucij.
Posebnosti računovodstva v bankah: zakonodajni okvir poročanja bank, merjenje tveganj in njihova razkritja, kapitalska ustreznost bank (Basel II in Basel III), analiza uspešnosti poslovanja bank.
Posebnosti računovodstva v zavarovalnicah: zakonodajni okvir poročanja zavarovalnic, računovodenje zavarovalnih pogodb (MSRP 4), razkritja in upravljanje s tveganji, kapitalska ustreznost zavarovalnic (Solventnost 2), analiza uspešnosti poslovanja zavarovalnic.
Kratek uvod v posebnosti računovodskega poročanja investicijskih skladov.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Friday at 11:00 in Online
 
To top of page