Način študija

Doktorski študenti izbirajo med predmeti, seminarji ali delavnicami, ki jih organizira Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, partnerska institucija v okviru mednarodnih mrež doktorskih programov ali priznana mednarodna šola, ki izvaja akreditiran doktorski program. Del programa praviloma (do največ 42 ECTS) opravijo v tujini na šoli ali instituciji, za katero se dogovorijo z mentorjem in vodjem doktorskega programa. Opravljene študijske obveznosti, preizkuse znanja in kreditne točke nato uveljavijo pri priznavanju v vpisanem študijskem programu.

Praviloma je ta del namenjen predvsem usmeritvenim predmetom in raziskovalnim seminarjem (seminarji, ki pokrivajo področja teoretičnih in empiričnih raziskav posamezne smeri), pa tudi sodelovanju s prispevkom na znanstvenih konferencah, raziskovalnih delavnicah, doktorskih seminarjih in znanstvenih seminarjih.

  • Študij se izvaja kot redni in izredni študij.
  • Predavanja potekajo v angleškem jeziku.
  • Študij traja 3 leta (šest semestrov). Veljavnosti teme doktorske disertacije je 4 leta od potrditve teme na Univerzi v Ljubljani.
  • Po opravljenih vseh s študijskim programom predpisanih študijskih in raziskovalnih obveznostih, kandidat pridobi znanstveni naziv doktor znanosti/doktorica znanosti. Naslov se okrajšano pred imenom zapiše kot dr.

Možni usmeritvi

Doktorski študent lahko izbira med usmeritvama Ekonomija in Poslovne vede. Znotraj slednjih pa med naslednjimi smermi:

USMERITEV EKONOMIJA SMERI: Ekonomija, Mednarodna ekonomija, Denar in finance
USMERITEV POSLOVNE VEDE SMERI: Management in organizacija, Trženje, Finančni management, Računovodstvo, Podjetništvo, Turizem, Mednarodno poslovanje, Informacijsko-upravljalske vede, Operacijske raziskave in poslovna logistika

Pogoji za napredovanje

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti 30 ECTS obveznosti v okviru organiziranih študijskih oblik prvega letnika in javno predstaviti s strani njegove komisije pozitivno ocenjen osnutek dispozicije doktorske disertacije.

Za napredovanje v tretji letnik mora študent Senatu Ekonomske fakultete UL predložiti prijavo teme doktorske disertacije v obliki in z vsemi prilogami kot je opredeljeno v pravilih o bolonjskem doktorskem programu ekonomskih in poslovnih ved. (Študent, vpisan v 1.letnik pred šolskim letom 2013/14, mora imeti soglasje Univerze v Ljubljani k temi doktorske disertacije.) Pred zagovorom disertacije mora opraviti vseh 60 ECTS organiziranih študijskih oblik ter imeti objavljen članek (oz. potrdilo, da je članek sprejet v objavo) iz vsebine doktorske disertacije v publikacijah, ki jih Ekonomska fakulteta priznava kot ustrezne.

Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani lahko izjemoma dovoli napredovanje študentu, ki ima za to opravičljive objektivne razloge, in mu hkrati določi rok, do katerega mora izpolniti vse pogoje.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent opraviti študijske obveznosti pri vseh organiziranih oblikah študijskega programa in smeri, rezultate svojega dela na doktorski disertaciji izkazati z avtorstvom ali soavtorstvom članka v publikacijah, ki jih fakulteta priznava kot ustrezne ter uspešno javno zagovarjati doktorsko disertacijo.

Vpis

  • Vpis za študijsko leto 2015/16 je zaključen. Razpis za vpis za študijsko leto 2016/17 bo objavljen februarja 2016.

Dodatne informacije za doktorski študij

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani