EF FELU logo

Način študija

Doktorski študenti izbirajo med predmeti, seminarji ali delavnicami, ki jih organizira Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, partnerska institucija v okviru mednarodnih mrež doktorskih programov ali priznana mednarodna šola, ki izvaja akreditiran doktorski program. Del programa praviloma (do največ 42 ECTS) opravijo v tujini na šoli ali instituciji, za katero se dogovorijo z mentorjem in vodjem doktorskega programa. Opravljene študijske obveznosti, preizkuse znanja in kreditne točke nato uveljavijo pri priznavanju v vpisanem študijskem programu.

Praviloma je ta del namenjen predvsem raziskovalnim seminarjem (seminarji, ki pokrivajo področja teoretičnih in empiričnih raziskav posamezne smeri) in sodelovanju s prispevkom na znanstvenih konferencah, raziskovalnih delavnicah, doktorskih seminarjih in znanstvenih seminarjih.

  • Študij se izvaja kot redni in izredni študij.
  • Predavanja potekajo v angleškem jeziku.
  • Študij traja 3 leta (šest semestrov). Veljavnosti teme doktorske disertacije je 4 leta od potrditve teme na Univerzi v Ljubljani.
  • Po opravljenih vseh s študijskim programom predpisanih študijskih in raziskovalnih obveznostih, kandidat pridobi znanstveni naziv doktor znanosti/doktorica znanosti. Naslov se okrajšano pred imenom zapiše kot dr.

Možni usmeritvi

Doktorski študent lahko izbira med usmeritvama Ekonomija in Poslovne vede. Znotraj slednjih pa med naslednjimi smermi:

USMERITEV EKONOMIJA SMERI: Ekonomija, Mednarodna ekonomija, Denar in finance
USMERITEV POSLOVNE VEDE SMERI: Management in organizacija, Trženje, Finančni management, Računovodstvo, Podjetništvo, Turizem, Mednarodno poslovanje, Informacijsko-upravljalske vede, Operacijske raziskave, Poslovna logistika

Pogoji za napredovanje

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent pridobiti skupaj 60 kreditov iz organiziranih oblik študija in samostojnega dela na disertaciji, ki ga dokaže s pozitivno ocenjeno predstavitvijo osnutka dispozicije doktorske disertacije.

Za napredovanje v tretji letnik mora študent pridobiti skupaj 120 kreditov iz organiziranih oblik študija in samostojnega dela na disertaciji, ki ga dokaže s prijavo teme doktorske disertacije (Pogoj za prijavo teme doktorske disertacije je predstavitev dispozicije doktorske disertacije pred katedro, ki vsebinsko pokriva raziskovalno področje.) ter s predstavitvijo dispozicije doktorske disertacije imenovanim članom komisije za oceno primernosti teme. Pred oddajo doktorske disertacije v oceno mora opraviti 60 kreditnih točk po ECTS organiziranih študijskih oblik in sicer 12 kreditnih točk po ECTS iz jedrnih predmetov, najmanj 18 kreditnih točk po ECTS iz skupine predmetov metodoloških osnov, najmanj 18 kreditnih točk po ECTS iz smernih seminarjev ter najmanj 12 kreditnih točk po ECTS iz individualnih oblik izobraževanja (oziroma potrdilo o sprejetju članka na ustrezno konferenco) ter imeti objavljen članek (oziroma potrdilo, da je članek sprejet v objavo) iz vsebine doktorske disertacije, in sicer v publikacijah, ki jih fakulteta priznava kot ustrezne.

Študent, vpisan v 1. letnik v študijskih letih 2016/17 in 2017/18, mora za napredovanje iz drugega v tretji letnik pridobiti skupaj 120 kreditnih točk po ECTS iz organiziranih oblik študija in samostojnega dela na disertaciji, ki ga dokaže s pozitivno ocenjeno predstavitvijo napredka pri delu na disertaciji ter s prijavo teme doktorske disertacije. Pred zagovorom doktorske disertacije mora opraviti 60 kreditnih točk po ECTS organiziranih študijskih oblik (12 kreditnih točk po ECTS iz jedrnih predmetov, najmanj 18 kreditnih točk po ECTS iz skupine predmetov metodoloških osnov, najmanj 18 kreditnih točk po ECTS iz smernih seminarjev ter najmanj 12 kreditnih točk po ECTS iz individualnih oblik izobraževanja) ter imeti objavljen članek (oziroma potrdilo, da je članek sprejet v objavo) iz vsebine doktorske disertacije, in sicer v publikacijah, ki jih fakulteta priznava kot ustrezne.

Študent, vpisan v 1. letnik pred študijskim letom 2016/17 mora za napredovanje iz drugega v tretji letnik prijaviti temo doktorske disertacije. Pred zagovorom doktorske disertacije mora opraviti 60 ECTS organiziranih študijskih oblik ter imeti objavljen članek (oziroma potrdilo, da je članek sprejet v objavo) iz vsebine doktorske disertacije, in sicer v publikacijah, ki jih fakulteta priznava kot ustrezne.

Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij lahko izjemoma dovoli napredovanje študentu, ki ima za to opravičljive objektivne razloge in mu hkrati določi rok, do katerega mora izpolniti vse pogoje.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent opraviti študijske obveznosti pri vseh organiziranih oblikah študijskega programa in smeri, rezultate svojega dela na doktorski disertaciji izkazati z avtorstvom ali soavtorstvom članka v publikacijah, ki jih fakulteta priznava kot ustrezne ter uspešno javno zagovarjati doktorsko disertacijo.

doctoral

Vabimo vas na informativni dan, ki bo v ponedeljek, 19. marca 2018 ob 17. uri v predavalnici MBA (P 119).

Video tukaj >>>

Vpis

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 26. junija 2018 oddati prijavo za vpis..

pdf icon Doktorska poletna šola

Dodatne informacije za doktorski študij

Dodatne povezave

Interdisciplinarni doktorski študijski programi, koordinirani na ravni UL

Na vrh strani