Aims of the course

no description

Course syllabus

1. Opredelitev računovodstva
2. Temeljne ekonomske kategorije v računovodstvu
2.1. Sredstva
2.2. Obveznosti do virov sredstev
2.3. Stroški
2.4. Odhodki
2.5. Prihodki
2.6. Poslovni izid
3. Knjigovodstvo
3.1. Opredelitev knjigovodstva
3.2. Knjigovodski proces
3.3. Dvostavno knjigovodstvo
3.4. Knjigovodska poročila
4. Računovodski izkazi
4.1. Bilanca stanja
4.2. Izkaz poslovnega izida
4.3. Izkaz denarnih tokov
4.4. Analiziranje računovodskih izkazov podjetja
4.5. Revidiranje računovodskih izkazov

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 12:00 in P306
  • Office Hours
  • Tuesday at 15:00 in P-214/I
 
To top of page