EF SEB LU logo

Filozofija športa

predmet

Cilji predmeta

- Zasnova kot tudi eksplikacija tematskih sklopov opredeljene vsebine predmeta je neposredno navezana na stalna in vsakokratna odprta vprašanja športno kulturnega prostora. Poudarki so osredotočeni na tiste segmente splošne in športne stroke, ki so za filozofijo športa najbolj značilni. Osmislitev, vrednotenje in preučevanje vseh konkretnih problemov športne stroke na splošni ravni. Posebna skrb je namenjena umestitvi filozofije športa v simbiotično razmerje z vsemi sorodnimi vedami in disciplinami.
- Posebej so predstavljeni tisti vidiki filozofskih teorij, ki uokvirjajo nastanek in razvoj filozofije športa kot posebne filozofske discipline oz. multidisciplinarnih študij filozofije kulture: nastanek in sodobno stanje filozofije športa, razmerje telo/duša, etika globalne kulture, in filozofija kulture z estetiko spektakla.
- Študente pripraviti na kritično presojanje izbranih etičnih dilem športa, do katerih se je treba opredeliti oziroma samostojno razvijati in utemeljevati svoje stališče.

Vsebina predmeta

1. Metode filozofskega raziskovanja; filozofske vede in discipline
2. Sodobne filozofske razprave - filozofija kulture in uvod v filozofijo športa (aktualizacija in aplikacija filozofske metodologije)
3. Filozofska opredelitev in razčlenitev pojavnosti športne kulture
4. Genealogija telesnega gibanja
5. Šport kot posebna (sistematizirana) oblika telesne aktivnosti
6. Športna vadba, športna tekmovanja, spektakel in medijska podoba
7. Splošna klasifikacija športov
8. Odzivnost športne stroke na aktualne športne in obšportne dogodke
9. Kineziologija kot temeljna športna znanost
10. Aksiološki aspekti športne kulture
11. Etika in estetika v športni kulturi
12. Prisotnost športne kulture v izvirnih filozofskih naukih in umetniških delih
13. Razvojne in aktualne teme v športni kulturi

1. Methods of philosophical research; philosophy's disciplines
2. Contemporary philosophy; philosophy of culture and introduction to philosophy of sport (application of philosophical methodology)
3. Philosophic overview and explication of sports culture
4. Genealogy of bodily movement
5. Sport as a special (systematized) form of physical activity
6. Sport exercise, competition, spectacle
7. General sport classification
8. Response of sport body of knowledge to actual sporting happenings
9. Kinesiology as a basic sport's science
10. Axiological aspects of sport culture
11. Ethics and aesthetics of sport
12. Cases of sport in philosophical literature and art
13. Sustainable development issues in/of sport

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Na vrh strani