EF SEB LU logo

Finančna analiza 1

predmet

Cilji predmeta

- Uvesti študente v sodobno finančno analizo podjetja. Analiza podjetij izključno z vidika zunanjega investitorja brez dostopa do notranjih informacij.
- Podati študentom metode analize, ki jo bodo lahko kasneje dopolnjevali v skladu s svojimi potrebami v praksi.
- Obravnava nekaterih klasičnih tem iz področja finančne analize in nekatera novejša orodja in spoznanja finančne analize.
- Izdelava poročila o finančnem stanju in uspešnosti izbranega podjetja v primerjavi s konkurenti.
- Pridobitev znanj iskanja finančnih informacij po mednarodnih bazah.
- Izdelava poročila o vrednotenju lastniškega kapitala na primeru izbranega podjetja.

Vsebina predmeta

1. Uvod v finančno analizo (pojmovanje podjetja v finančni analizi, kaj je finančna analiza)
2. Temeljni računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz vseobsegajočega donosa).
3. Orodja finančne analize (temeljna orodja iz poslovnih financ, navpična in vodoravna analiza izkazov stanja in poslovnega izida, primerjava s panogo, vpliv tržnih informacij)
4. Finančna analiza z vidika upnika (izbor kazalcev, uporaba kazalcev)
5. Finančna analiza z vidika lastnika
6. Izpeljave nekaterih modelov vrednotenja enote lastniškega kapitala (DCF, dividendni modeli, modeli vrednotenja z multiplikatorji)

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • petek ob 9.00 v P306
  • Govorilne ure
  • petek ob 10.00 v P-214/I
  • Please make a prior appointment via email
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani