EF SEB LU logo

Humanistični in družboslovni vidiki športa

predmet

Cilji predmeta

1. Seznaniti študente s tematskimi sklopi vsebine predmeta.
2. Študente seznaniti s študijsko literaturo ter jih usposobiti za njeno kritično presojanje in strokovno uporabo pri lastnem študiju.
3. Usposobiti študente za uspešno izdelavo pisne seminarske naloge z izbranega tematskega področja.
4. Usposobiti študente za filozofsko in znanstveno/metodološko obravnavo strokovnih vprašanj v teoriji in praksi.
5. Razvijati sposobnosti in spretnosti medsebojne komunikacije.

Vsebina predmeta

1. Zgodovina športa
(oris razvoja športa doma in v svetu skozi različna zgodovinska obdobja; razumevanje pojma šport skozi različna zgodovinska obdobja; oblikovanje športa kot civilne družbe; metode raziskovanja zgodovine športa in njihova aplikacija; dediščina športa)
2. Filozofija športa
(opredelitev filozofije športa; filozofija športa kot most med prakso in teorijo športa; načela in značilnosti filozofije športa; struktura filozofije športa z obravnavo ontologije športa, teleologije športa, aksiologije športa, etike športa, estetike športa, esence in eksistence športa, gnoseologije in epistemologije športa, terminologije športa in kinantropologije športa)
3. Sociologija športa
(sociologija v procesu družbenega razvoja s posebnim poudarkom na sociologiji športa v državah v tranziciji; družina in družinske vrednote; pota in stranpota vrhunskega športa; dediščina preteklosti, analiza sedanjosti in vizija prihodnosti; globalno razmerje športa v svetu in v tranzicijskih procesih; migracijski procesi in evropska integracija v športu; negativni civilizacijski trendi ter nasilje v športu)

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Na vrh strani