Vpisni pogoji in merila za izbiro

Magistrski študijski programi Bančni in finančni management, Denar in finance, Management, Mednarodno poslovanje, Oskrbovalne verige in logistika, Podjetništvo, Računovodstvo in revizija, Trženje, Turizem

V 1.letnik se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal pred-bolonjski študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij;
 • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnji alineji, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

Skladno z 41. členom Zakona o visokem šolstvu, bodo v primeru omejitve vpisa kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (70 %) in oceno izpita predmeta tipa 2 in predmeta tipa 3 na prvostopenjskem študijskem programu Ekonomske fakultete (30 %).

Tabelo z navedenimi predmeti za posamezen program in formulo izračuna si lahko ogledate tukaj.

Ustrezna strokovna področja kot pogoj za vpis

Magistrski študijski program Ekonomija s podatkovno analizo

V magistrski študijski program Ekonomija s podatkovno analizo se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij: Ekonomija, Poslovne in upravne vede, Matematika in statistika, Informacijske in komunikacijske tehnologije ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini
 • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo:

 • med študijem na 1. stopnji ali v programih za izpopolnjevanje, če so opravili vsaj dva temeljna ekonomska predmeta s področij: mikroekonomija, makroekonomija, ekonometrija, osnove poslovanja, mednarodna ekonomija (o ustreznosti ostalih predmetov, kot nadomestilu diferencialnih izpitov odloča vodja/koordinator študijskega programa) v skupnem obsegu najmanj 12 ECTS ali
 • z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij, in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (70%) in oceno izpita predmeta tipa 2 in predmeta tipa 3 na prvostopenjskem študijskem programu Ekonomske fakultete (30%).

Magistrski študijski program Ekonomika javnega sektorja in okolja

V magistrski študijski program Ekonomika javnega sektorja in okolja se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z različnih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v Republiki Sloveniji ali tujini.
 • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če opravi dodatne študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in ob segajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

Magistrski študijski program Poslovodenje in organizacija

V 1. letnik se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij, in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal pred-bolonjski študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij;
 • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnji alineji, z drugih strokovnih področij.

Skladno z 41. členom Zakona o visokem šolstvu, bodo v primeru omejitve vpisa kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (70%) in oceno izpita predmeta tipa 2 in predmeta tipa 3 na prvostopenjskem študijskem programu Ekonomske fakultete (30%).

Magistrski študijski program Poslovna informatika

V 1. letnik se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal pred-bolonjski študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij;
 • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnji alineji, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij, in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija.

Magistrski študijski program Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu

V 1. letnik se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve bolonjske stopnje, študijski program za pridobitev dosedanje visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, ki so po Frascatijevi klasifikaciji: družbene vede, poslovne in upravne vede, naravoslovnomatematične vede, medicinske vede in humanistične vede ter dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS;
 • kdor je končal študijski program iz prve točke z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti pred vpisom na ta magistrski program, sta predmeta Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija (vsaka desetinka povprečne ocene kandidata na dodiplomskem (prvostopenjskem) študijskem programu nad oceno 5,0 daje eno točko (primer: povprečna ocena 7,6 = 26 točk), skupno največ 50 točk).

Magistrski študijski program Management v športu

V magistrski študijski program Management v športu se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami s kateregakoli strokovnega področja ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v Republiki Sloveniji ali tujini.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (70%) in oceno izbirnega izpita, ki ga bo izpeljala izbirna komisija (30%).

Magistrski študijski program Kvantitativne finance in aktuarstvo

V 1. letnik se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS;
 • kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij;
 • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na podiplomski magistrski študij z opravljanjem predmetov Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Matematika za poslovne in ekonomske vede (6 ECTS).

Dodiplomski programi, oziroma prvostopenjski programi iz prve in druge alineje, ki se upoštevajo kot ustrezna strokovna področja pri vpisu v prvi letnik drugostopenjskih podiplomskih magistrskih programov so tista, ki po Iscedovi klasifikaciji spadajo med družboslovne vede (31) Matematika in statistika (46) in tisti, ki po klasifikaciji Klasius spadajo med: Ekonomija (314), Fizika (440), Fizika in astronomija (441).

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (100%).

Skupni magistrski študijski program Turistični management (E.M.T.M. – European Master in Tourism Management)

V 1. letnik se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali enakovredne študijske programe, ki dovoljujejo vpis na drugostopenjske študijske programe ter
 • izkazal znanje angleškega jezika. Znanje angleškega jezika se izkazuje z naslednjimi dokazili oz. certifikati o znanju angleškega jezika: uradni TOEFL (certifikati ostalih ustanov niso ustrezni) z vsaj 230 točkami (računalniški test) / 575 točk (papirnata oblika testa) / 88 točk (internetno podprt test); IELTS Academic (minimum 6,5); ali Cambridge - certifikat napredne angleščine CAE (minimum raven C). Študentom, ki so zaključili prvostopenjski študij v ZDA, Kanadi (angleško govoreči del), Avstraliji, Novi Zelandiji, Veliki Britaniji ali Irski, certifikata ni potrebno predložiti.

Vpis po merilih za prehode

Kdor je končal štiriletni univerzitetni študij po starem program (Ekonomija ali kateri koli drug predbolonjski univerzitetni program) s sorodnih ali nesorodnih strokovnih področij in se vpisujejo po merilih za prehode (glej spodaj):

Diplomanti s SORODNIH strokovnih področij

Za dokončanje drugostopenjskega bolonjskega magistrskega programa je potrebno opraviti:

 • en predmet tipa 9 veljavnega predmetnika izbranega programa
 • dva predmeta tipa 10 veljavnega predmetnika izbranega programa
 • en predmet tipa 11 veljavnega predmetnika izbranega program
 • Razvoj poslovnih spretnosti 2 (razen za programa Kvantitativne finance in aktuarstvo ter Management v športu)
 • Dispozicijo za magistrsko delo in Magistrsko delo drugostopenjskega bolonjskega magistrskega programa

Diplomanti z NESORODNIH strokovnih področij

Za dokončanje drugostopenjskega bolonjskega magistrskega programa je potrebno opraviti:

 • dva diferencialna izpita pred vpisom v program (Mikroekonomija 1, Uvod v poslovanje; za program Kvantitativne finance in aktuarstvo Mikroekonomija 1 in Matematika za poslovne in ekonomske vede)
 • VSE predmete veljavnega predmetnika izbranega programa 1. in 2. letnika
 • Magistrsko delo drugostopenjskega bolonjskega magistrskega programa

Za vpis po merilih za prehode na drugostopenjski bolonjski magistrski program lahko izbirate med rednim študijem ali izrednim študijem.

Skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu (ZViS) se šolnina zaračuna državljanom RS in državljanom članic EU, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oz. še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem program, v katerega so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom ZViS na prejšnjem študijskem program.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije


Na vrh strani