Podiplomsko izobraževanje: Vpisni pogoji - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Vpisni pogoji in merila za izbiro

Magistrski študijski programi Bančni in finančni management, Denar in finance, Ekonomija, Management, Mednarodno poslovanje, Poslovna informatika, Poslovna logistika, Podjetništvo, Poslovodenje in organizacija, Računovodstvo in revizija, Trženje, Turizem

V 1.letnik se lahko vpiše :

 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij;
 • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnji alineji, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS). Diferencialna izpita ni potrebno opraviti za vpis na program Poslovodenje in organizacija (ne glede na strokovno področje prvostopenjskega študija kandidata).

Skladno z 41. členom Zakona o visokem šolstvu in akreditiranih študijskih programov, bodo v primeru omejitve vpisa kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (70 %) in oceno izpita predmeta tipa 2 in predmeta tipa 3 na prvostopenjskem študijskem programu Ekonomske fakultete oziroma temeljnega in smernega predmeta za diplomante VPŠ (30 %). Tabelo z navedenimi predmeti za posamezen program in formulo izračuna si lahko ogledate tukaj.

Ustrezna strokovna področja kot pogoj za vpis

Magistrski študijski program Javni sektor in ekonomika okolja

V 1. letnik se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS;
 • kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij;
 • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na podiplomski magistrski študij z opravljanjem predmetov Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

Dodiplomski programi, oziroma prvostopenjski programi iz prve in druge alineje, ki se upoštevajo kot ustrezna strokovna področja pri vpisu v prvi letnik drugostopenjskih podiplomskih magistrskih programov so tista, ki po Iscedovo klasifikacijo spadajo med družboslovne vede (31), poslovne in upravne vede (34) in za vpis na usmeritev Ekonomika okolja v okoljske in okoljevarstvene vede (422).

Skladno z 41. členom Zakona o visokem šolstvu, bodo v primeru omejitve vpisa kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (70%) in oceno izpita predmeta tipa 2 in predmeta tipa 3 na prvostopenjskem študijskem programu Ekonomske fakultete (30%).

Magistrski študijski program Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu

V 1. letnik se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve bolonjske stopnje, študijski program za pridobitev dosedanje visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, ki so po Frascatijevi klasifikaciji: družbene vede, poslovne in upravne vede, naravoslovno-matematične vede, medicinske vede in humanistične vede ter dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS;
 • kdor je končal študijski program iz prve točke z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti pred vpisom na ta magistrski program, sta predmeta Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija (vsaka desetinka povprečne ocene kandidata na dodiplomskem (prvostopenjskem) študijskem programu nad oceno 5,0 daje eno točko (primer: povprečna ocena 7,6 = 26 točk), skupno največ 50 točk).

Magistrski študijski program Management v športu

V 1. letnik se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih in poslovnih ter športnih znanosti) in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij; Področja, ki se upoštevajo kot ustrezna strokovna področja pri vpisu v prvi letnik magistrskega študijskega programa Management v športu, so družbene vede (tip 31 po ISCED), poslovne in upravne vede (tip 34 po ISCED), izobraževanje učiteljev (športna vzgoja) (tip 14 po ISCED), osebne storitve (tip 81 po ISCED), pravo (tip 38 po ISCED);
 • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnji alineji, z drugih (nesorodnih) strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na drugostopenjski magistrski študijski program Management v športu z opravljanjem predmetov Uvod v poslovanje (6 ECTS) na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in Osnove gibanja v športu (6 ECTS) na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija. V izračun povprečne ocene kandidata/ke iz drugih (nesorodnih) strokovnih področij ni zajet uspeh pri opravljanju dodatnih študijskih obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS (pri predmetih Uvod v poslovanje in Osnove gibanja v športu).

Magistrski študijski program Kvantitativne finance in aktuarstvo

V 1. letnik se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS;
 • kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij;
 • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na podiplomski magistrski študij z opravljanjem predmetov Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Matematika za poslovne in ekonomske vede (6 ECTS).

Dodiplomski programi, oziroma prvostopenjski programi iz prve in druge alineje, ki se upoštevajo kot ustrezna strokovna področja pri vpisu v prvi letnik drugostopenjskih podiplomskih magistrskih programov so tista, ki po Iscedovo klasifikacijo spadajo med družboslovne vede (31) Matematika in statistika (46) in tiste, ki po klasifikaciji Klassius spadajo med: Ekonomija (314), Fizika (440), Fizika in astronomija (441)

Skupni magistrski študijski program Turistični management (E.M.T.M. – European Master in Tourism Management)

V 1. letnik se lahko vpiše:

 • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (turizem, ekonomija, poslovodenje in organizacija, turistično geografijo ali druga relevantna področja družbenih ved ali humanistike) in dosegel najmanj 180 kreditnih točk;
 • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnji alineji, z drugih (nesorodnih) strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

Vpis po merilih za prehode

Kdor je končal štiriletni univerzitetni študij po starem program (Ekonomija ali kateri koli drug predbolonjski univerzitetni program) s sorodnih ali nesorodnih strokovnih področij in se vpisujejo po merilih za prehode (glej spodaj):

Diplomanti s SORODNIH strokovnih področij

Za dokončanje drugostopenjskega bolonjskega magistrskega programa je potrebno opraviti:

 • en predmet tipa 9 veljavnega predmetnika izbranega programa
 • dva predmeta tipa 10 veljavnega predmetnika izbranega programa
 • en predmet tipa 11 veljavnega predmetnika izbranega program
 • Razvoj poslovnih spretnosti 2 (razen za programa Kvantitativne finance in aktuarstvo ter Management v športu)
 • Dispozicijo za magistrsko delo in Magistrsko delo drugostopenjskega bolonjskega magistrskega programa

Diplomanti z NESORODNIH strokovnih področij

Za dokončanje drugostopenjskega bolonjskega magistrskega programa je potrebno opraviti:

 • dva diferencialna izpita pred vpisom v program (Mikroekonomija 1, Uvod v poslovanje; za program Kvantitativne finance in aktuarstvo Mikroekonomija 1 in Matematika za poslovne in ekonomske vede)
 • VSE predmete veljavnega predmetnika izbranega programa 1. in 2. letnika
 • Magistrsko delo drugostopenjskega bolonjskega magistrskega programa

Za vpis po merilih za prehode na drugostopenjski bolonjski magistrski program lahko izbirate med rednim študijem ali izrednim študijem.

Skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu (ZViS) se šolnina zaračuna državljanom RS in državljanom članic EU, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oz. še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem program, v katerega so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom ZViS na prejšnjem študijskem program.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

Uradne ure referata

 • od ponedeljka do petka:
  od 10.00 do 12.00
 • torek:
  tudi od 15.00 do 17.00

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Na vrh strani