Finančno računovodstvo 2

predmet

Cilji predmeta

Letna poročila družb so ključni vir informacij o poslovanju družb in o njihovi uspešnosti.
Cilj predmeta je študente opolnomočiti, da bodo v prvi vrsti sposobni poglobljenega razumevanja posameznih poglavij računovodskega poročanja z osredotočenostjo na zahtevah mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Nadalje bodo študenti sposobni prepoznati vplive, ki jih imajo različne računovodske usmeritve na celoto računovodskih izkazov in motive pripravljavcev pri sprejemanju računovodskih usmeritev. Predmet je bolj osredotočen na razumevanje vpliva posameznih računovodskih usmeritev na celoto računovodskih izkazov in na sposobnost kritičnega ovrednotenja posameznih odločitev pri računovodskem poročanju, tudi z vidika upoštevanja etičnih načel, kot na knjigovodenje.
Pri predmetu bomo obravnavali aktualne izzive pri razvoju pravil računovodskega poročanja (npr. kripto sredstva in obveznosti, nefinančno poročanje).

Vsebina predmeta

1 Konceptualni okvir računovodskega poročanja (poglavje 2)
• Temeljni koncepti
• Predpostavke
2 Temeljni izkazi (poglavja 4, 5, 22 in 23)
• Uporabnost
• Omejitve
• Medsebojne povezave izkazov
• Spremembe računovodskih usmeritev in popravki napak
4 Opredmetena osnovna sredstva (poglavji 10 in 11)
• Pripoznavanje OOS
• Stroški izposoje
• Naknadna vlaganja
• Amortizacija
• Oslabitve
• Revalorizacija
5 Neopredmetena dolgoročna sredstva (poglavje 12)
• Vrste NDS
• Dobro ime
• Stroški raziskav in razvoja
• Oslabitve
6 Finančni inštrumenti (poglavji 7 in 17)
• Klasifikacija finančnih inštrumentov
• Naknadno merjenje finančnih inštrumentov
• Izvedeni finančni inštrumenti
7 Kapital (poglavje 15)
• Elementi kapitala
• Izdaja delnic
• Lastne delnice
• Dividende
• Umik kapitala
8 Obveznosti, rezervacije in časovne razmejitve (poglavji 13 in 14)
• Opredelitve
• Ročnost
• Časovne razmejitve
• Pripoznavanje rezervacij
9 Prihodki (poglavje 18)
• Model 5 korakov
• Vračila
• Vloga principala in agenta
• Konsignacijska prodaja
• Subvencije
10 Odloženi davki (poglavje 19)
• Začasne in stalne razlike
• Pripoznavanje odloženih davkov
• Naknadno merjenje
11 Najemi (poglavje 21)
• Prednosti in slabosti najemov
• Vrste najemov
• Računovodenje pri najemniku
• Računovodenje pri najemodajalcu
• Povratni nakupi
12 Računovodenje kripto sredstev (EFRAG Discussion Paper on the Accounting for Crypto Assets)
• Značilnosti
• Opredelitve
• Predlagane rešitve računovodske obravnave
13 Poslovne združitve in konsolidirani računovodski izkazi (Stolowy et.al., poglavje 13)
• Okvir in pomen obračuna poslovnih združitev in konsolidacije
• Poslovne združitve (MSRP 3)
• Konsolidirani računovodski izkazi (MSRP 10)
• Obračun naložb v pridružene družbe (MRS 28)
14 Razkritja v letnih poročilih (poglavje 24, gradiva o nefinančnem poročanju, ZGD)
• Pojasnila k računovodskim izkazom
• Posebnosti (segmenti, transakcije s povezanimi osebami, dogodki po datumu bilance stanja, predpostavka o delujočem podjetju)
• Analiza računovodskih izkazov
• Revizorjevo poročilo
• Poslovno poročilo (nagovor poslovodstva, APM, izjava o upravljanju, ostale obvezne vsebine)
• Nefinančno poročanje

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 13.00 v RZ-204
  • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom na stalnem naslovu:https://uni-lj-si.zoom.us/j/695981103
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani