Revizija

Cilji predmeta

- Študente seznaniti z vrstami revidiranja in vsebino različnih vrst revidiranja.
- Poudariti pomen revidiranja, revizorjeve neodvisnosti in etike za kvalitetno upravljanje družb.
- Seznaniti študente z zakonsko podlago revidiranja računovodskih izkazov in pravili stroke.
- Študentom predstaviti delo revizorja v vseh fazah revidiranja računovodskih izkazov, predstaviti pomen revizijskega načrtovanja, revizorjeve postopke pri preizkušanju delovanja notranjih kontrol in preizkušanju podatkov, pojasniti vsebinsko razliko različnih vrst revizijskih mnenj in razloge za izdajo posamezne vrste mnenja.
- Predstaviti namen državnega revidiranja.
- Predstaviti pomen in vlogo notranjega revidiranja v organizaciji ter pravna, strokovna in poklicno-etična pravila notranjega revidiranja.
- Razumevanje narave dela notranjega revizorja in procesa notranjega revidiranja.
- Razumevanje vloge notranjega revizorja pri odkrivanju in preprečevanju prevar ter pri obvladovanju tveganj v organizaciji.

Vsebina predmeta

1. Pojmovanje in razvoj revidiranja, vrste revidiranja
2. Temeljni namen revidiranja računovodskih izkazov
3. Zakonska ureditev področja revidiranja računovodskih izkazov v Sloveniji in v EU (Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o revidiranju, Evropska direktiva 2014/56/EU, Evropska Uredba 537/2014)
4. Pravila stroke: Mednarodni standardi revidiranja, Kodeks etike računovodskih strokovnjakov (IFAC)
5. Revizijski proces: načrtovanje revizije, preizkušanje delovanja notranjih kontrol, preizkušanje podatkov, revizijsko poročilo in revizijsko mnenje (brez pridržkov, s pridržki, odklonilno, zavrnitev izdelave mnenja)
6. Državno revidiranje 7. Notranje revidiranje (opredelitev in pomen, hierarhija pravil, kakovost notranjega revidiranja, posebnosti notranjega revidiranja v bankah, zavarovalnicah in javnem sektorju, vloga notranjega revizorja pri obvladovanju tveganj ter preprečevanju in odkrivanju prevar)
8. Etični vidik zunanjega in notranjega revidiranja
9. Aktualni problemi pri zunanjem in notranjem revidiranju

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • torek ob 15.00 v P-214/I
  • Zaradi boljše organizacije govorilnih ur (časovni razpored študentov) vas prosim, da se na govorilne ure najavite po e-mailu. Hvala lepa, Maja Zaman Groff
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani