Učeča se organizacija

Cilji predmeta

- Temeljni cilj pri predmetu je celovito prikazati vlogo učeče se organizacije in pomena organizacijskega učenja v ekonomiji znanja.
- Pomožni cilji dopolnjujejo temeljni cilj predmeta, in sicer so razvidni iz strukture vsebine predavanj, kot tudi orisa namena predmeta.

Opisni oris namena predmeta:
Cilj predmeta je celovito predstaviti temeljne razsežnosti učeče se družbe kot najrazvitejše stopnje razvoja managerskih perspektiv sodobnega poslovnega okolja 21. stoletja. Učeče se družbe 21. stoletja temeljijo na enakosti, odprtih informacijah, nizki stopnji hierarhije in organizacijski kulturi, ki spodbuja prilagodljivost, sodelovanje in vitko razmišljanje.

Študenti bodo spoznali smoter udejanjanja modela učeče se organizacije kot najrazvitejše managerske perspective 21. stoletja. Učeča se organizacija pospešuje komunikacije in sodelovanje, tako da je vsakdo vpet v identificiranje in reševanje problemov, kar organizaciji omogoča neprestano eksperimentiranje, izboljševanje in povečevanje njenih zmožnosti. Taka organizacija temelji na enakosti, odprtih informacijah, nizki stopnji hierarhije in kulturi, ki spodbuja prilagodljivost in sodelovanje ter s tem nastanek idej kjerkoli v organizaciji, tako da je slednja sposobna hitreje najti priložnosti in se spopadati s krizami. V učeči se organizaciji ima najvišjo vrednost reševanje problemov, medtem ko tradicionalne organizacije zasledujejo učinkovito poslovanje. Sodobni pogledi na management zadevajo vpletenost, usposobljenost in opolnomočenje nižje ravni managementa in delavcev. Predpostavka sodobnega pogleda je, da managerji in zaposleni vedo kaj delati, hočejo trdo delati in uspeti ter verjamejo v cilje podjetja. Naloga vrhnjega managementa je, da omogoči zaposlenim doseganje svojih ciljev in ciljev podjetja.

Študenti bodo spoznali, da prihodnost procesa managementa postavlja vprašanja, kako oblikovati ustrezno organizacijsko kulturo, ki bo vzpostavljala proces poslovodenja informacij in znanja in razvijala intelektualni kapital organizacije. Sodobna teorija organizacije razlaga, kako razviti, spodbujati, širiti in vzdrževati organizacijske sposobnosti, ki omogočajo doseganje trajne konkurenčne prednosti v sodobnem dinamičnem organizacijskem okolju. Organizacije se na prelomu 21. stoletja soočajo z izzivom ekonomije znanja, ki postavlja vrhnjemu managementu drugačne vsebinske zahteve.

Vsebina predmeta

Stalni proces organizacijskega učenja ni le količinski in časovni pristop, ampak vsebuje tudi in predvsem psihološki in socialni vidik učenja. V učeči se organizaciji se mentalne kognitivne strukture posameznikov preko timskega dela prenašajo v organizacijski ustroj, se nato na podlagi medsebojne interakcije spreminjajo, plemenitijo in vodijo do skritih zakladov dolgoročne paradigme uspeha. Učeča se organizacija tem spremembam sledi po vzoru spreminjanja naravnih sistemov. Pri predmetu bomo podrobneje spoznali slovenski model udejanjanja organizacijskega učenja in managementa znanja – t.i. model FUTURE-O®.


1.Izzivi organizacijskega okolja 21. stoletja in pomen učeče se organizacije
2.Predstavitev modela učeče se organizacije – model FUTURE-O®
3.Element 1 modela FUTURE-O®: Začetek procesa strateškega razvoja
4.Element 2 modela FUTURE-O®: Izgradnja podpornih okolij pri reorganizaciji podjetja v učečo se organizacijo
5.Element 3 modela FUTURE-O®: Proces vodenja in razvoj klime organizacijskega znanja v učeči se organizaciji
6.Element 4 modela FUTURE-O®: Oblikovanje celovite strategije in strateških ciljev v učeči se organizaciji
7.Element 5 modela FUTURE-O®: Oblikovanje in implementacije učeče se organizacije
8.Element 6 modela FUTURE-O®: Spremljanju procesa reorganizacije in vrednotenju dosežkov v učeči se organizaciji
9.Element 7 modela FUTURE-O®: Odločitve o zasidranju sprememb in širitvi koncepta učeče se organizacijske arhitekture

Namen predmeta je seznaniti in usposobiti študente kot uspešne vodje učeče se organizacije. Sodobni manager je spodoben zaznavati, spodbujati in udejanjati kategorije organizacijskega znanja in le te tudi aktivno poslovoditi, s ciljem, da bi se njegovo podjetje učilo hitreje kot se učijo konkurenti in na tej osnovi dosegalo trajni zmagovalni položaj. Vodja sodobne organizacije zagotavlja razpršitev vrednot učeče se organizacije med vse zaposlene, tako, da ta model postane del osebne in strokovne rasti vsakega posameznika. Senge učeče se organizacije opredeljuje kot organizacije, »v katerih ljudje neprestano izboljšujejo sposobnosti za doseganje rezultatov, ki si jih resnično želijo, gojijo nove in raztegljive (bolj elastične, ekspanzivne) načine (vzorce) mišljenja, so svobodni v skupnih aspiracijah, in se neprestano učijo, kako se učiti skupaj«. Učeča se organizacija se je sposobna neprestano učiti, je odprta za okolje in ima željo (potrebo) po povečevanju sposobnosti učenja.

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 12.30 v R-407
  • Govorilne ure so v omenjenem terminu po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani