Research Methods

predmet

Cilji predmeta

Cilji:
Usposobiti študenta za samostojno in skupinsko raziskovalno delo ter za izdelavo znanstvenoraziskovalnega dela (magistrske naloge) s poudarkom na učinkoviti izrabi možnosti, ki jih za raziskovalno delo ponuja sodobna informacijska tehnologija.
Seznaniti študenta s teoretičnimi značilnostmi ter praktičnimi implikacijami razpoložljivih raziskovalnih pristopov v poslovnih vedah.
Utrditi in poglobiti znanje s področja statističnega sklepanja in proučevanja odvisnosti.
Seznaniti študenta z metodami multivariatne analize in drugimi naprednimi statističnimi metodami ter ga usposobiti za samostojno uporabo teh metod v poslovnih aplikacijah na različnih področjih.
Usposobiti študenta za samostojno uporabo pridobljenega znanja v procesih sprejemanja poslovnih odločitev.

Kompetence:
Usposobljenost študenta za samostojno pripravo načrta raziskovanja ter izvedbo vseh korakov raziskovalnega procesa.
Usposobljenost študenta za samostojno uporabo razpoložljivih raziskovalnih pristopov v poslovnih vedah.
Usposobljenost študenta za samostojno pripravo in testiranje anketnega vprašalnika.
Poglobitev znanja študenta o statističnem sklepanju in analizi odvisnosti ter pridobitev znanj s področja multivariatne analize in drugih naprednih statističnih metod, uporabnih v poslovnih vedah.
Usposobljenost študenta za samostojno uporabo statističnega paketa SPSS za analizo podatkov.

Vsebina predmeta

UVOD
Predpogoji za uspešno raziskovalno delo
Izzivi raziskovalnega dela v poslovnih vedah
Etična vprašanja raziskovalnega dela

TEORIJA IN PRAKSA MERJENJA V POSLOVNIH VEDAH
Kakovost merjenja
Veljavnost
Zanesljivost
Druge določljivke kakovostnega merjenja
Priprava raziskovalnega načrta

ANKETNO RAZISKOVANJE
Intervju
Anketa
Izbor anketirancev in zagotavljanje sodelovanja
Anketni vprašalnik
Anketno raziskovanje v praksi

OPAZOVALNE ŠTUDIJE
Osnovni pojmi
Tipologija
Dejavniki kakovostne izvedbe
Opazovalne študije v praksi

EKSPERIMENTALNO RAZISKOVANJE
Osnovni pojmi
Tipologija
Dejavniki kakovostne izvedbe
Eksperimentalno raziskovanje v praksi

RAZISKOVALNE ŠTUDIJE PRIMEROV
Osnovni pojmi
Tipologija
Dejavniki kakovostne izvedbe
Raziskovalne študije primerov v praksi

PREIZKUŠANJE HIPOTEZ
Ponovitev teorije preizkušanja hipotez
Analiza variance z apriorno in aposteriorno analizo

REGRESIJSKA ANALIZA
Ponovitev in razširitev linearne regresije
Nelinearna regresija

UVOD V METODE MULTIVARIATNE ANALIZE
Oris multivariatne analize
Priprava podatkov za multivariatno analizo
Grafične metode v multivariatni analizi

METODE SOODVISNOSTI
Metoda glavnih komponent
Faktorska analiza
Korespondenčna analiza

METODE ODVISNOSTI
Diskriminantna analiza
Logistična regresija

DRUGE METODE
Metode razvrščanja v skupine
Analiza omrežij
Statistična analiza odločitev

Nosilci predmeta

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 12.30 v R-407
 • Govorilne ure so v omenjenem terminu po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 16.00 v R-405
 
Na vrh strani